• Document: NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA
  • Size: 390.21 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 21:09:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Teka Kom. Politol. i Stos. Międzynar. – OL PAN, 2009, 4, 77–99 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA Wojciech Ziętara Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Plac Litewski 3, 20–080 Lublin, wojciech.zietara@poczta.umcs.lublin.pl Streszczenie. Działalność organizacji typu think tank we współczesnym świecie nieustannie ro- śnie. Stanowią one przykład organizacji pozarządowych działających jako niezaleŜne ośrodki badawcze typu non-profit, które poprzez wykorzystanie wiedzy ekspertów dąŜą do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Think tanks stały się częścią systemu politycz- nego USA, gdzie działa ich blisko 1800, natomiast na świecie funkcjonuje ponad pięć i pół tysią- ca. Autor na podstawie wskaźników związanych z potencjałem ludzkim, intelektualnym, ekono- micznym, związkami ze środkami masowego przekazu oraz światem polityki tworzy listę dziesię- ciu najbardziej wpływowych think tanków w USA. Do najbardziej znaczących instytutów amerykańskich zalicza: Rand Corporation, Brookings Institution, Center for Strategic and International Studies, Council on Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, Heritage Founda- tion, American Enterprise Institute, Hoover Institute, Cato Institute, Hudson Institute. Słowa kluczowe: system polityczny USA, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, think tanks WSTĘP Organizacje typu think tanks rozwinęły się w sposób szczególny w Stanach Zjednoczony Ameryki Północnej. W USA obecnie funkcjonuje blisko 1800 think tanków. Poszukując przyczyn tak wielkiego rozwoju, naleŜy zwrócić uwa- gę na następujące zjawiska. System polityczny USA charakteryzuje duŜa stabil- ność oraz ciągłość funkcjonowania od 1787 r. Istniejący rozdział poszczegól- nych władz oraz system dwupartyjny zakłada nieustanne funkcjonowanie opo- zycji politycznej i kontrolowanie działań rządu. W ten sposób w debacie pu- blicznej występuje dwugłos, który sprzyja kształtowaniu niezaleŜnych opinii. Ponadto naleŜy zaakcentować fakt, Ŝe pierwsze think tanki zaczęto tworzyć juŜ na początku XX wieku. Pierwszy powstał w 1907 r. W kolejnych latach tworzo- no niezaleŜne instytuty, które funkcjonują nieprzerwanie do dzisiaj. W 1910 r. powstał Carnegie Endowment for International Peace, w 1914 r. załoŜono Car- negie Council on Ethics and International Affairs, w 1916 r. powołano do Ŝycia Brookings Institute, natomiast w 1919 r. powstały Century Foundation oraz Hoover Institution. Na okres II wojny światowej oraz dekady lat 50. przypadła kolejna fala rozwoju think tanks w USA. W tym okresie powstały m.in.: Committee 78 Wojciech Ziętara for Economic Development (1942), American Enterprise Institute for Public Policy Research (1943), Rand Corporation (1948), The Aspen Institute (1950), Asia Society (1956), Atlantic Council of the United States (1954), Center for International Studies (1951). Trzecia fala gwałtownego rozwoju niezaleŜnych instytutów przypadła na lata 70–80. i późniejsze i była głównie związana z two- rzeniem podstaw nowej polityki konserwatywnej administracji Ronalda Reaga- na i George`a Busha seniora oraz stanowiła przeciwwagę liberalnych think tanks. W tym okresie powstały m.in.: Heritage Foundation (1973), Cato Insti- tute (1977), Center for International Security and Strategic Studies, Mississippi State University (1981), East West Institute (1981), American Foreign Policy Council (1982), The Carter Center (1982), American Dialogue (1982), National Center for Public Policy Research (1982), The Nelson A. Rockefeller Institute for Government (1982), Heartland Institute (1984), Institute for National Stra- tegic Studies (1984). Na potrzeby analizy miejsca think tanków w amerykańskim systemie poli- tycznym przyjmuję następującą definicję instytutów: think tanks to niezaleŜne ośrodki badawcze typu non-profit, które poprzez wykorzystanie wiedzy eksper- tów dąŜą do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA Gazety, stacje radiowe i telewizyjne potrzebują komentatorów sceny poli- tycznej oraz wydarzeń międzynarodowych. Procesy przenoszenia polityki do świata mediów będą stopniowo narastać, w związku z tym będzie takŜe nastę- powała ekspertyzacja Ŝycia publicznego. Telewizja i ekspert tworzą swoisty związek, rodzaj symbiozy opartej na wzajemnych zaleŜnościach, szczególnie jest to widoczne w telewizyjnych kanałach informacyjnych. Współczesne media tworzą przestrzeń, w której poruszają się politycy i dopóki media są niezaleŜne, to one wyznaczają reguły widowiska. Z kolei dla polityków jest to najlepsze źródło komunikowania się z wyborcami poprzez odwoływanie się do emocji i kształtowa- nie opinii. Ma

Recently converted files (publicly available):