• Document: Telle med 0,3 fra 0,3
  • Size: 492.04 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:09:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Planleggingsdokument Telle i kor – Telle med 0,3 fra 0,3 Telle med 0,3 fra 0,3 Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere og kommunisere. Spesielt: Beskrive sammenhengen mellom multiplikasjon og gjentatt addisjon. Se sammenhengen mellom 0,3 – gangen og 3 – gangen, og sammenhenger knyttet til posisjonssystemet, 10 tideler = 1 hel, og overgang mellom tideler og enere. Gjennomføring Tellingen starter på 0,3 og vi teller med 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 om gangen. For å få fram de faglige 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 målene, kan tallene skrives i rader på 10. Det kan være til hjelp å lage et tomt 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 rutenett på forhånd. Start med å gi elevene litt tid til å tenke ut de to-tre neste tallene. 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 Elevene skal si tallet i kor samtidig som læreren skriver tallet. Tabellen fylles ut under tellingen og det er viktig å notere elevenes forslag og markere mønstre og sammenhenger i tabellen. Figuren viser eksempel på en utfylt tabell etter gjennomføring. Det kan være en idé å spare tabellen med notater slik at den brukes igjen senere. I vedlagte undervisningsnotat er det forslag til en progresjon for gjennomføring og retning for en diskusjon som leder mot de faglige målene. Vær påpasselig med å bruke samtaletrekkene slik at elevene både blir oppmerksomme på, og reflekterer over hva andre sier. Vær nøye med å gi elevene tid til å tenke når de får noe å tenke over. Det er mulig å gjennomføre opplegget på ca. 15 minutter. 1 Planleggingsdokument Telle i kor – Telle med 0,3 fra 0,3 Matematiske sammenhenger Tellingen starter på 0,3 og øker med 0,3. 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 Når vi teller med 0,3 bruker vi gjentatt 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 addisjon, en strategi mange elever benytter i tidlig fase når de lærer multiplikasjon. Et 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 viktig matematisk poeng er at å telle 0,3 ti ganger er det samme som 0,3 · 10. Med ti 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 tall i hver rad får vi 3,0 i differanse mellom hver rad. Sifferet på tidelsplassen vil være det samme i hver kolonne. Dette begrunnes med at 0,3 · 10 = 3,0. Vi ser at endringen mellom hver rad blir tre enere og det blir ingen endringer på tidelsplassen. Dette mønsteret kan brukes til å finne tall i neste rad. Man flytter ned sifferet på tidelsplass og ser bare på sifferet på enerplass som er 3 enere større i neste rad. Når vi teller, leser vi null – komma – tre, null – komma – seks osv. En vanlig misoppfatning elever er i, er at tallet før og etter desimalkommaet er to selvstendige tall. Vi har ingen støtte i språket med tanke på å knytte en verdi til tallet. Hva betyr egentlig 0,3? Hvor mye er det verdt? Det vil være viktig å reflektere sammen med elevene om verdien til 0,3. Det vil oppleves kunstig å telle tre tideler – seks tideler – ni tideler – tolv tideler osv. hele tiden, men å telle med tideler fra begynnelsen og til første tierovergang, kan være en god måte å løfte fram plassering av desimalkomma. Det er viktig å gi elevene mulighet til å utvikle begrep for å snakke om de ulike plassverdiene. På denne måten vil man kunne synliggjøre sammenhengen mellom plassverdiene og hva som skjer i overgangen f.eks. mellom 0,9 og 1,2. 1,2 er tolv tideler. Tolv kan ses på som ti pluss to. I dette tilfellet blir det ti tideler og to tideler. I høyre kolonne vil 3-gangen dukke opp. Dette synliggjør at 3 –gangen er ti ganger større enn 0,3 – gangen. Elever har kanskje lært noe om å legge til en 0 eller multipliserer sifrene før og etter desimalkomma hver for seg. I stedet for å snakke om å flytte desimalkomma, legge til null og lignende, bør heller posisjonssystemet og verdien til sifrene diskuteres. Tallet 2 er ti ganger større enn 0,2 og 0,2 er ti ganger større enn 0,02.

Recently converted files (publicly available):