• Document: NIBE Applications. Installatörshansbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB
  • Size: 285.01 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 20:58:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NIBE Applications SE Installatörshansbok GB Installer manual DE Installateurhandbuch IHB 1217-3 031584 SE Svenska, Installatörshandbok - NIBE Applications Allmänt Uppdatera databas NIBE Applications är ett programpaket för installatörer Till programmen hör en databas, som innehåller alla de som arbetar med parametrar som kan loggas/ställas in för de olika produk- F1345/F1245/F1145/F750/F470/F370/VVM500. Paketet terna. En aktuell version av databasen följer med när du innehåller tre programvaror: installerar programmet första gången. ႑ LogManager: Välj vilka parametrar som ska loggas i Vid produktuppdateringar eller när nya produkter kom- värmepumpen/innemodulen. mer, kan dock databasen behöva uppdateras. Detta görs ႑ LogViewer: Titta på sparade loggfiler från värmepum- enligt följande: pen/innemodulen. TÄNK PÅ! ႑ SettingsManager: Hantera värmepumpens/innemo- dulens inställningar. Du måste vara ansluten till internet när en upp- datering av databasen görs. För att kunna köra programpaketet behöver du en dator med Microsoft Windows 2000/XP eller senare. Förberedelser Programinstallation 1. Dubbelklicka på filen "NIBE Applications 1.X Se- tup.exe" och följ instruktionerna på skärmen.    1. Starta NIBE Applications. Aktuell version av databasen syns i nedre vänstra hörnet. 2. Om du behöver använda dig av en proxyserver kan detta ställas in under "Proxy Settings". 3. Klicka på "Update Database". 4. NIBE Applications kontrollerar över internet om det finns en senare databas. 5. Ett meddelande visas som berättar om uppdateringen lyckades. 3 SE Användning Skapa en logginställningsfil LogManager  Med LogManager väljer du ut vilka parametrar du vill att värmepumpen/innemodulen ska logga. Dina valda inställ-  ningar lagras i en fil som du sedan får spara och använda i värmepumpen/innemodulen. Om du inte skapar en logginställningsfil kommer vissa standardparametrar ändå att lagras på USB-minnet. Se nedan för ett exempel på vilka parametrar som loggas som standard.   Exempel på standardparametrar Följande parametrar loggas som standard i en F1245: ႑ Datum ႑ Tid ႑ BT1 Utomhustemp  ႑ Medelvärde utomhustemp ႑ BT2 Värmebärare fram ႑ BT3 Värmebärare retur ႑ BT10 Köldbärare in 1. Välj först modell på värmepumpen/innemodulen ႑ BT11 Köldbärare ut under menyn "Models". ႑ Beräknad framledning 2. I vänsterkolumnen kan du bläddra mellan de para- ႑ Ärvärde på Gradminuter metrar som finns tillgängliga för den valda värmepum- pen/innemodulen. ႑ Larm ႑ Relästatus på grundkort (AA2) I rutan under listan visas information om den valda parametern. ႑ BT12 Kondensor ut Listan på parametrar går att filtrera på valbart sökord ႑ BT14 Hetgas genom att välja "File" - "Apply Filter". ႑ BT17 Suggas

Recently converted files (publicly available):