• Document: Protocol toediening geneesmiddelen
  • Size: 825.14 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:11:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Protocol toediening geneesmiddelen Catalpa kinderopvang Vastgesteld door Ingangsdatum Revisiedatum MT regio Nov 2012 Nov 2014 Inhoud 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 De Wet BIG .......................................................................................................................................... 3 Pedagogisch medewerkers en de Wet BIG ......................................................................................... 3 2. Toedienen geneesmiddelen ............................................................................................................ 4 Soorten geneesmiddelen en wijze van toediening ............................................................................. 4 Paracetamol ........................................................................................................................................ 5 3. Voorbehouden handelingen................................................................................................................ 5 Algemeen............................................................................................................................................. 5 Anafylaxie en het gebruik van de auto-injector .................................................................................. 5 Koortsstuipen ...................................................................................................................................... 6 4. Afspraken met betrekking tot het toedienen van geneesmiddelen ............................................... 7 Voorschriften ....................................................................................................................................... 7 Noodsituaties ...................................................................................................................................... 8 Bijlage I Voorbehouden handelingen ...................................................................................................... 9 Bijlage II Stroomschema A ..................................................................................................................... 10 Bijlage III Stroomschema B .................................................................................................................... 11 Bijlage IV Overeenkomst toediening geneesmiddelen ........................................................................ 12 Bijlage V Aftekenlijst ............................................................................................................................. 14 Bijlage VI Formulier Anafylaxie.............................................................................................................. 15 Bijlage VII Formulier Koortsstuipen ....................................................................................................... 20 Bijlage VIII Afspraken op locatie ............................................................................................................ 24 2 1. Inleiding In onze kinderdagverblijven worden pedagogisch medewerkers regelmatig geconfronteerd met de vraag van ouders/verzorgers of zij geneesmiddelen willen toedienen aan hun kind.1 De Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) stelt regels aan het uitvoeren van medische handelingen, waaronder ook het toedienen van medicijnen valt. Daarom is het van belang om bij het toedienen van medicijnen altijd volgens onderstaande protocol te werk te gaan. De Wet BIG Sinds de invoering van de Wet BIG zijn handelingen op het gebied van de geneeskunst in beginsel vrijgelaten. Dit houdt in dat eenieder in principe medische handelingen mag uitvoeren. Hierop bestaat een uitzondering voor de zogenaamde voorbehouden handelingen. Deze handelingen zijn opgesomd in de Wet BIG en zijn voorbehouden aan specifieke groepen beroepsbeoefenaren, zoals de arts, de tandarts, de verloskundige en (onder omstandigheden) de verpleegkundige, ook wel zelfstandig bevoegden genoemd. Op dit moment kent de Wet BIG veertien voorbehouden handelingen, waaronder het geven van injecties. Deze voorbehouden handelingen mogen beroepsmatig2 en buiten noodzaak3 niet zelfstandig worden uitgevoerd door anderen dan de hiervoor genoemde zelfstandig bevoegden. (zie bijlage I voorbehouden handelingen). Onbevoegd handelen is zelfs strafbaar gesteld op grond van de Wet BIG. Zij mogen dit wel doen als zij daartoe een opdracht hebben gekregen van een zelfstandig bevoegde, waarbij de zelfstandig bevoegde beschikbaar is voor ‘toezicht en tussenkomst’ en zij bovendien bekwaam zijn om deze handeling te verrichten. In de praktijk wordt hieraan voldaan als de arts telefonisch of fysiek bereikbaar is om zo nodig aanwijzingen

Recently converted files (publicly available):