• Document: Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta
  • Size: 619.06 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 22:04:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Včasná rehabilitácia po artroskopii kolena Bakalárska práca Katarína Škvarková BRATISLAVA 2007 Včasná rehabilitácia po artroskopii kolena Bakalárska práca Katarína Škvarková Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Školiace pracovisko: NsP Dolný Kubín, FRO Konzultant: MUDr. Katarína Nečasová Dátum odovzdania práce: 30. 3. 2007 Dátum obhajoby práce: 20. 6. 2007 BRATISLAVA 2007 -2- Abstrakt Škvarková, Katarína: Včasná rehabilitácia po artroskopii kolena. (Bakalárska práca) Univerzita Komenského. Lekárska fakulta; Ústav ošetrovateľstva; Vedúci bakalárskej práce: MUDr. Katarína Nečasová, 2007. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecnými informáciami ohľadom kolenného kĺbu, jeho anatómiou, kinetikou, biomechanikou, tieţ mechanizmami poškodenia kĺbu, diagnostikou a moţnosťami terapie poranení kolena. V druhej kapitole sa venujem špecifikám rehabilitačnej terapie pacientov v predoperačnom a pooperačnom období, moţnosťami vyuţitia fyzikálnej terapie a iných metodík fyzioterapie. V tretej kapitole som sa zamerala na rehabilitačný proces u konkrétnych pacientov, ktorí podstúpili artroskopiu kolenného kĺbu. Kľúčové slová: Kolenný kĺb. Artroskopia kolena. Rehabilitácia kolenného kĺbu. Summary: First part of the thesis deals with general information about knee joint, it’s anatomy, kinetics, and biomechanics and with mechanic of injured joint, diagnostician and options of therapy injury knee. In second part I take notice of particularity rehabilitate therapy of patients in preoperative and postoperative period, opportunities of employ physical therapy and another technique of physiotherapy. In third part I aim to physiotherapy process in specific patient, who undergo arthroscopy knee joint. Key words: knee joint, arthroscopy of knee, knee joint rehabilitate. -3- Vyhlásenie Vyhlasujem, ţe som bakalársku prácu vypracovala samostatne pod odborným dohľadom MUDr. Kataríny Nečasovej a uviedla v zozname literatúry všetky pouţité literárne a odborné zdroje. Súhlasím, aby moja bakalárska práca bola poţičiavaná na študijné účely a bola citovaná podľa platných noriem. V Bratislave dňa 30. marca 2007 vlastnoručný podpis autora -4- Poďakovanie Ďakujem svojej konzultantke MUDr. Kataríne Nečasovej za ochotné vedenie a cenné rady, ktoré mi poskytla pri vypracovaní bakalárskej práce. -5- Zoznam použitých skratiek: AGR antigravitačná relaxácia BK bedrový kĺb CKC uzavreté pohybové reťazce (closed kinetic chains) DK dolná končatina DKK dolné končatiny HK horná končatina HKK horné končatiny KK kolenný kĺb LCA ligamentum cruciatum anterius LCL ligamentum collaterale laterale LCM ligamentum collaterale mediale LCP ligamentum cruciatum posterius Lig. ligamentum LTV liečebná telesná výchova M. musculus OKC otvorené pohybové reťazce (open kinetic chains) PIR postizometrická svalová relaxácia SMS senzomotorická stimulácia -6- OBSAH Zoznam použitých skratiek Obsah /7 Úvod /9 1. Všeobecná časť /10 1.1 Stručný prehľad anatómie kolenného kĺbu /10 1.1.1 Väzivový aparát kolenného kĺbu /11 1.1.2 Stabilizátory kolenného kĺbu /12 1.2 Biomechanika kolenného kĺbu /13 1.2.1 Kinetika kolenného kĺbu /14 1.2.2 Prenos tlakových síl v kĺbe /14 1.3 Poranenia kolenného kĺbu /14 1.4 Funkčné vyšetrenie kolenného kĺbu /16 1.5 Diagnostika a terapia poranení kolenného kĺbu /17 1.5.1 Diagnostika /17 1.5.2 Artroskopia kolenného kĺbu /17 2. Špeciálna časť /19 2.1 Klinické vyšetrenie pacienta /19 2.2 Predoperačná rehabilitácia pacienta /21 2.3 Včasná rehabilitácia po artroskopii kolenného kĺbu /22 2.3.1 Všeobecný rehabilitačný postup po artroskopii kolena /23 2.4 Liečebná telesná výchova /23 2.4.1 Postizometrická (PIR) a antigravitačná (AGR) relaxácia /25 2.4.2 Cvičenia v uzavretých (UKC) a otvorených kinetických reťazcoch (OKC) /25 2.4.3 Senzomotorická stimulácia (SMS)- Freemanov koncept /27 2.4.4 Vyuţitie motodlahy, thera- bandov a veľkej lopty /27 2.4.5 Chôdza pomocou barlí /28 2.5 Fyzikálna terapia /29 2.5.1 Negatívna termoterapia /29 2.5.2 Elektroterapia /30 2.5.3 Fototerapia /31 2.5.4 Mechanoterapia /31 2.5.5 Hydroterapia /31 -7- 2.6 Hydrokinezioterapia a plávanie /32 2.7 Vyuţitie ortéz po artroskopii kolena /32

Recently converted files (publicly available):