• Document: Kvalitativa metoder II
  • Size: 239.02 KB
  • Uploaded: 2019-04-03 09:53:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt arbete  Abstrakt  Inledning  Teoretisk bakgrund (Tidigare forskning inom området)  Metod och genomförande - Syfte och forskningsfrågor - Forskningsansats - Datainsamlingsmetod - Informanter - Undersökningens genomförande - Bearbetning och analys av data - Tillförlitlighet, trovärdighet, etik  Resultatredovisning  Sammanfattande diskussion  Litteratur  Bilagor Syfte och forskningsfrågor Forskningsansats Datainsamlingsmetod Analysmetod Begreppsutredning  Tillförlitlighet - Reliabilitet  Trovärdighet - Validitet Tillförlitlighet och trovärdighet  Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en mätning är. Tillförlitlighetsaspekten berör hur väl instrumentet mäter det som det mäter, oberoende av vad det mäter.  Validiteten i kvantitativa studier avser hur väl man lyckats mäta eller observera det man haft för avsikt att mäta och gäller mätningens giltighet. Validitetsfrågan handlar om hur säkert forskaren lyckats karakterisera sitt problem i form av mätinstrumentet och att det inte mäter något närliggande fenomen. Validitet: sammanhanget mellan de olika delarna, dvs. koherens (sammanhang/sammanhållning), noggrannhet, ärlighet och konsistens (följdriktighet/överensstämmelse). Syfte och Teoretiskt urval Data och Presentation av problem och presentation analys resultat och slutsatser Reliabilitet: Det som händer inom de olika delarna, dvs. öppenhet, noggrannhet, ärlighet och konsistens. (Backström-Widjeskog, 2009) Kvalitetssäkring – viktiga frågor:  Är det rimligt att lägga upp forskningen på detta sätt?  Hur har jag avgränsat mitt problem?  Får jag svar på mina forskningsfrågor?  Kommer jag att erhålla trovärdiga resultat?  Är jag objektiv?  Finns det ovidkommande variabler?  Är undersökningen tillräckligt omfattande?  Kan jag mäta detta på något annat sätt? Har jag varit tillräckligt noggrann i mätningen?  Vad innebär det att jag mäter på detta sätt, har denna forskningsansats och denna analysmetod?  Hur kan jag veta att resultaten är att lita på?  Har jag varit tillräckligt noggrann i tolkningarna?  Har jag redovisat mina resultat på ett, enligt god vetenskaplig praxis, överskådligt och sanningsenligt sätt? Validitet i kvalitativa studier  Det är svårt att skapa generella kriterier som gäller för all kvalitativ forskning.  Det är dock viktigt att försöka identifiera kriterier som kan ligga till grund för utförandet av kvalitativ forskning av hög kvalité.  Kvantitativa kriterier kan inte användas för kvalitativa forskning. Problem med: 1. Objektivitet (forskaren är aktivt med i hela forskningsprocessen) 2. Reliabilitet (kontext och individuella skillnader) 3. Generalisering (teoretisk, vertikal och logisk generalisering) Smith, J. (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Los Angeles: SAGE. Metoder för att förbättra validiteten 1. Triangulation - Öka förståelsen av ett fenomen med att se det från olika perspektiv: - Insamla data från olika grupper av personer - Insamla data vid olika tidpunkter (longitudinell studie) - Använda flera olika metoder (mixed methods) - Använda flera forskare i forskningsprocessen 2. Comparing researchers’ coding - Inter-rater comparison (diskussioner, möten mellan forskare) - Inter-rater reliability (oberoende kodning av flera forskare) Smith, J. (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Los Angeles: SAGE. Metoder för att förbättra validiteten 3. Participant feedback - Deltagarna ombeds ta del av analysen och bekräfta att forskaren förstått deras uttalanden rätt. -- problematiskt eftersom forskaren och deltagarna kan ha olika syften och utgångspunkter 4. Disconfirming case analysis - Forskaren ska redovisa alla resultat, inte endast sådana som bekräftar forskarens egen synvinkel. 5. A Paper trail - Visa på kopplingen mellan rådata och undersökningens resultat - Visa analysprocessens olika skeden, från rådata till slutresultat Smith, J. (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Los Angeles: SAGE. Principer för utvärdering av validitet 1. Sensitivity to context - Relatera till relevant teoretisk och empirisk litteratur - Beakta deltagarnas socio-kulturella bakgrund och perspektiv - Vara medveten om forskarens bakgrund och perspektiv och hur

Recently converted files (publicly available):