• Document: GENEL TURİZM BİLGİSİ TRZ201U
  • Size: 159.17 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 16:47:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GENEL TURİZM BİLGİSİ TRZ201U KISA ÖZET DİKKAT…Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz… www.kolayaof.com 1 ÜNİTE-1-Boş Zaman, Turizm ve Turist Kavramları Boş Zaman Boş zaman kavramı insanların günlük yaşamlarında yerine getirdikleri ve karşılamak zo- runda oldukları sosyal, doğal ve psikolojik gereksinimleri karşıladıktan sonra kendilerine kalan zaman olarak tanımlanır.  Doğal gereksinimler: uyuma, beslenme, yaşama  Sosyal gereksinimler: aile, arkadaş iletişimi ve etkileşimi Boş zaman kavramı bazı durumlarda “iş dışı zaman” olarak da adlandırılabilir. Uyuma, çalışma ve sosyal ilişkiler zorunluluk kapsamında olduğu ve yaşamı devam ettir- mek için gerekli oldukları için boş zaman içerisinde değerlendirilirler. Boş zamanları değerlendirme yıllara ve kültürlere göre farklılık gösterir. Günümüzde boş zaman değerlendirme yöntemleri:  Rekreasyon merkezleri, Alışveriş merkezleri, Sağlık kulüpleri, Kütüphaneler, Video ve CD kiralama üniteleri, Sinemalar, Barlar ve lokantalar, Toplum merkezleri, Kulüpler, Spor merkezleri, Konu parkları, Restoranlar, Kitapçılar. Boş Zaman Değerlendirme Şekilleri: Küresel anlamda boş zaman değerlendirme şekilleri olarak ortaya çıkan sonuçlar:  Kitap okumak, Spor yapmak, Sinema ve tiyatroya gitmek, Yürüyüşe çıkmak, TV seyretmek, radyo dinlemek, Lokantada yemek yemek, Bilgisayarda oyun oynamak, Balık tutmak, Alışveriş, İskambil oynamak, Pikniğe gitmek, Koleksiyon yapmak, Turiz- me katılmak. 2 Seyahat etme İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar dayanmaktadır. Bu süreç yer değiş- tirme olarak gittikleri yerlerde konaklama, yeme-içme ve eğlence olanaklarından fay- dalanma şeklinde gerçekleşmektedir. Turizmin ilk tanımı 1905 yılında Guyer-Feuler tarafından “artan hava değişikliği ve dinlenme ihtiyacından doğan, doğa ve sanat güzelliklerini tanıma isteğiyle birlikte, gelişen ticaret ve sanayinin yanında kusursuzlaşan ulaşımlar birlikte ulusların ve top- lulukların birbirini tanıma isteğinin ortaya çıktığı modern bir olay” şeklinde yapılmıştır. Hunizker ve Krapf, 1941 yılında turizm geçici yer değiştirme, seyahat ve konaklama bö- lümlerini kapsayacak şekilde bilimsel yönden ele almışlardır. Turizm olayı seyahat süresinden bağımsızdır. Uzaklık sınırına göre ise turizm kavramı farklı yaklaşımlar gösterir. Uluslararası turizm faaliyetlerindeki hesaplamalarda uzaklık sorunu yaşanmazken iç turizm hareketlerinde sorunlar gözlenebilir. Belirtilen uzaklık sınırlarının altında bir yere seyahat eden ve birkaç günlük konaklama yapan bir kişinin turizm açısın- dan incelenmesinde zorluklar gözlenebilir. Turizm terimi 1981 yılında AEIST (Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafın- dan yeniden düzenlenmiştir. Turizm insanların yaşadıkları çalıştıkları ve gündelik ihtiyaç- larını karşıladıkları yerler dışına seyahatleri ve burada turizm işletmeleri tarafında üretilen mal ve hizmetlerin talep edilerek konaklamalarından meydana çıkan ilişkilerin bütünü olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin uzun süreli konaklamaları, iş arama, devamlı yerleşme amacına yönelik seyahatler ve konaklamalar günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan olağan seya- hatler turizm kapsamı dışında kalmaktadır. Tanım, bir seyahat ve konaklamanın turizm olayı içinde sayılıp sayılamayacağını be- lirtmek için şu ölçütleri getirmektedir;  Seyahatin devamlı ikamet edilen, çalışılan ve günlük gereksinmelerin sağlandığı yerler dışında yapılması,  Konaklama sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin talep edilmesi,  Konaklamanın geçici olması,  Seyahatin gelir elde etmek amacıyla yapılmaması. Turizm kavramı farklı disiplinlerde farklı şekillerde tanımlamıştır (ekonomistler “en- düstri”, pazarlamacılar “pazar”, toplum bilimciler insanların davranışları olarak yap- maktadırlar). Turist Turist terimi 17. Yüzyıldan beri vardır. Turist, sürekli oturduğu yerden en fazla bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerde gittiği yerde kazanmadığı parayı harcayan kişilerdir. Turist tanımlamasındaki ölçütler:  Süre o Sürekli oturulan yere geri dönüş bir yıl olarak belirlenmiş o Gidilen yerde kalış süresinin belirlenmesi  Ekonomi o Gidilen yerde buradan kazanılmayan paranın harcanması Milletler Cemiyeti İstatistik Uzmanları komitesi turistin tanımı 1937 yılında yaparak şu 3 özelliklere sahip olmaları gerekti

Recently converted files (publicly available):