• Document: Rozgraniczenie nieruchomości
  • Size: 1.4 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:05:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości z 1999 r. R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, W postępowaniu rozgraniczenia nieruchomości ustalany jest przebieg granic nieruchomości. Istnieje tu obowiązek utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi. Przebieg granic podlega pomiarowi oraz jest sporządzana dokumentacja, która umożliwia wznowienie znaków granicznych. Przebieg linii granicznych ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym podlega zatwierdzeniu decyzją administracyjną (lub ugodą graniczną, lub orzeczeniem sądu), przez co ustalone w tym postępowaniu granice nieruchomości noszą potocznie miano granic ustalonych według stanu prawnego. R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (ustalenie przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków) - nie jest to rozgraniczenie nieruchomości - może nastąpić w postępowaniu zakładania lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym przez starostę, w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ustalane do celów katastralnych granice działek nie podlegają obowiązkowi utrwalenia znakami granicznych, a ich przebieg nie jest zatwierdzany decyzją, przez co granice te nie mogą być uznawane za granice ustalone według stanu prawnego - pomimo że - ich przebieg został okazany stronom, a z czynności został sporządzony odpowiedni protokół. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba odtworzenia na gruncie przebiegu linii granicznych, ustalonych w tym trybie, geodeta wykonuje czynności wyznaczenia punktów granicznych. R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Granice, które nie zostały ustalone według stanu prawnego, czasami nazywa się granicami ewidencyjnymi. Nie jest to słuszne określenie, ponieważ wszystkie granice, zarówno ustalone według stanu prawnego, jak też wszystkie pozostałe - są granicami wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków. W celu właściwego określenia nazewnictwa granic nieruchomości, można posługiwać się pojęciem przestrzeni technologiczno – prawnej linii granicznych. Spełnienie warunków podprzestrzeni technologicznej odpowiada możliwości jednoznacznego odtworzenia położenia punktów granicznych w terenie. Zaś podprzestrzeń prawna odpowiada za prawne zatwierdzenie przebiegu linii granicznych (decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądowym). W przypadku spełnienia obu powyższych warunków można mówić o spójności przestrzeni technologiczno – prawnej linii granicznych. R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. R.Łuczyński "Kataster nieruchomości" Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Wójtowie (burmistrzowie, prezyden

Recently converted files (publicly available):