• Document: Toekomstvisie Stede Broec Gemeente Stede Broec. Ontwerp
  • Size: 12.65 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 19:32:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Toekomstvisie Stede Broec 2014- 2024 Gemeente Stede Broec Ontwerp Rapportnummer: 213x00249 - SV - 141105 Datum: 5 november 2014 Contactpersoon opdrachtgever: mevr. A. Halsema & dhr. E. Jaring BRO vestiging Amsterdam Sarphati Plaza Projectleider BRO: Piet Zuidhof Rhijnspoorplein 38 1018 TX Amsterdam Projectteam BRO: Lara Brand, Jochem Visser, Michel Nelissen T +31 (0)20 5061999 E amsterdam@bro.nl INHOUD 1. INLEIDING 3 2. VISIE 7 2.1 Hoofdkeuzes 7 2.2 De visie verbeeld 11 2.3 Matrix 20 3. PROJECTEN EN DEELGEBIEDEN 23 3.1 Deelgebied I: Centrum en Centrale Zone 25 3.2 Deelgebied II: Buitenveld / westzijde Stede Broec 31 3.3 Deelgebied III: Florapark en omgeving / oostzijde Stede Broec 35 4. UITVOERINGSPARAGRAAF 39 4.1 Procesinstrumentarium 40 4.2 Juridisch instrumentarium 42 4.3 Financieel instrumentarium 43 4.4 Uitvoerbaarheid: toets aan (wettelijke) kaders rondom milieu en waarden 49 BIJLAGEN 55 B1. TRENDANALYSE 57 B2. BELEIDSANALYSE 67 B3. NOTA VAN BEANTWOORDING INSPRAAK 91 B4. VERSLAG BRAINSTORM STAKEHOLDERS 107 1 2 1. INLEIDING Voor u ligt de Structuurvisie 'Toekomstvisie Stede Broec 2014-2024' Derde aanleiding is het gegeven dat er door de gemeente voor gekozen van de gemeente Stede Broec. Deze visie is om een aantal redenen is om de Toekomstvisie-in-wording in deze nieuwe structuurvisie te opgesteld. De vorige (structuur)visie dateert uit 2007. De situatie in verwerken, zodat daadwerkelijk van een integraal visiedocument 2007 is niet meer die van 2014, er hebben zich wezenlijke (economische) sprake is dat álle aspecten bestrijkt die binnen een gemeente spelen. veranderingen voorgedaan, die op de korte termijn onherroepelijk doorwerken op de gemeentelijke schaal. Ontwikkelingen die mogelijk De laatste aanleiding tot actualisering is de digitaliseringsplicht die vanaf leken in 2007 zijn anno nu wellicht niet meer haalbaar, prioriteiten 1 januari 2010 geldt. Daarbij dient de structuurvisie als uitwisselbaar moeten worden bijgesteld naar wat nu essentieel is voor de ruimtelijke document te worden opgesteld, echter met die aanmerking dat sprake opbouw van de gemeente, er moet ook worden gekeken naar de is van een vormvrij document. Dat biedt de gemeente mogelijkheden haalbaarheid en betaalbaarheid van de voorgestelde ingrepen. De om een en ander pragmatisch op te lossen. voorliggende Toekomstvisie is naast het ruimtelijk structuurmodel van de gemeente ook een instrument met een duidelijke uitvoeringsfunctie. In een toekomstvisie pur sang worden onderwerpen op een ander De haalbaarheid moet kortom worden verantwoord en geregisseerd. schaalniveau beschreven dan in een structuurvisie. Een structuurvisie is de eerste plaats een ruimtelijke visie op gemeentelijke niveau: er Tweede aanleiding is dat onder de Wet ruimtelijke ordening worden uitspraken gedaan over trends en bewegingen binnen de iedere overheid verplicht is om een gebiedsdekkende integrale gemeente en hoe deze ruimtelijk hun plaats krijgen. Een toekomstvisie structuurvisie op te stellen. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, kijkt over de gemeentegrenzen heen: de gemeente Stede Broec maakt zijn er enkele indirecte sancties, zoals het ontbreken van een deel uit van een grotere regio. Keuzes die in buurtgemeenten en op juridische basis voor kostenverevening en verhalen van bijdragen, regionaal (maar ook op provinciaal) niveau worden gemaakt kunnen of om het voorkeursrecht op bepaalde projectlocaties te kunnen doorwerken naar de gemeente Stede Broec. En dus ook hun weg bestendigen. Deze instrumenten zijn van belang omdat, niet alleen

Recently converted files (publicly available):