• Document: КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
  • Size: 96.82 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:10:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ __________________________________________________________________________ (П. І. Б. адміністратора) __________________________________________________________________________ (назва навчального закладу) __________________________________________________________________________ (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш “ Урок — це дзеркало загальної та  педагогічної культури вчителя, вимірювач його інтелектуального багатства, показник кругозору. В. О. Сухомлинський “ Педагогічний аналіз уроку є  основним інструментом психолого- педагогічного управління. Ю. Конаржевський “ Аналіз ефективності уроку як педагогічної системи передбачає синтез оцінок реалізації змісту основних його сумативних підсистем (організаційної, дидактичної, психологічної, виховної, санітарно-гігієнічної), ефективності діяльності вчителя та  навчальної діяльності учнів (за  якістю кінцевого результату — рівнем навчальних досягнень учнів). Н. Островерхова “ Урок — головна ланка продуктивного навчально-виховного процесу — виходить на  технологічний рівень, набуває інструментального характеру, вибудовується та  функціонує не  за логікою праці з  непевними наслідками, а  за логікою технологічного розрахунку із заздалегідь відомими та  гарантованими результатами. І. Підласий 2 ДОДАТОК 11 до  наказу Міністерства освіти і  науки, молоді та  спорту України від 10.05.2011 р. № 423 ВКАЗІВКИ до  ведення книги записів наслідків внутрішнього контролю  Залежно від кількості вчителів, у  загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг. Книги ведуться окремо директором і  заступниками директора загальноосвітнього навчального закладу.  Книга призначається для записів, які робляться під час відвідування уроків і позакласних заходів. Записи ведуться в  довільному порядку, залежно від мети та  виду контролю.  У  разі виконання запису висновків і  вказівок за  наслідками внутрішнього контролю машино- писним способом або за  допомогою комп’ютера, аркуші із записами нумеруються, підписуються директором школи і  скріплюються печаткою. Наприкінці року всі аркуші прошнуровуються, під- писуються директором загальноосвітнього навчального закладу та  скріплюються печаткою.  Книга запису висновків і 

Recently converted files (publicly available):