• Document: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO. Samo Maček FIZIČNI NAPADI IN NEŽELENO ODTEKANJE PODATKOV PO STRANSKIH KANALIH
  • Size: 3.36 MB
  • Uploaded: 2018-10-18 06:46:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Samo Maček FIZIČNI NAPADI IN NEŽELENO ODTEKANJE PODATKOV PO STRANSKIH KANALIH MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Samo Maček FIZIČNI NAPADI IN NEŽELENO ODTEKANJE PODATKOV PO STRANSKIH KANALIH MAGISTRSKO DELO Mentorica: doc. dr. Mojca Ciglarič Ljubljana, 2011 IZJAVA O AVTORSTVU magistrskega dela Spodaj podpisani/-a ______Samo Maček___________________, z vpisno številko ______63010325______________________, sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom __FIZIČNI NAPADI IN NEŽELENO ODTEKANJE PODATKOV PO STRANSKIH KANALIH___ ___________________________________________________________________________ S svojim podpisom zagotavljam, da: • sem magistrsko delo izdelal/-a samostojno pod vodstvom mentorja (naziv, ime in priimek) _______ doc. dr. Mojca Ciglarič ____________________________________________ in somentorstvom (naziv, ime in priimek) ____________________________________________________________________ • so elektronska oblika magistrskega dela, naslova (slov., angl.), povzetka (slov., angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela • in soglašam z javno objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela FRI«. V Ljubljani, dne ___19. 9. 2011_____________ Podpis avtorja/-ice: ________________________ Zahvala Za pomoč in strokovne nasvete pri izdelavi naloge se zahvaljujem mentorici doc. dr. Mojci Ciglarič, za razumevanje in podporo pa Metki, Mateju, Roku, očetu in mami. KAZALO POVZETEK ................................................................................................................. 1 ABSTRACT................................................................................................................. 3 1 UVOD .................................................................................................................... 5 1.1 MOTIVACIJA IN CILJI ...................................................................................................... 6 1.2 STRUKTURA NALOGE...................................................................................................... 7 2 PREGLED PODROČJA ....................................................................................... 8 3 VRSTE IN LASTNOSTI STRANSKIH KANALOV .............................................. 12 3.1 PRENOSNE POTI SIGNALA PREKO ELEKTRIČNIH LASTNOSTI........................................... 13 3.2 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE ..................................................................................... 14 3.3 PARAZITNI SKLOPI MED PREVODNIKI ............................................................................ 15 3.3.1 Sklop na podlagi skupne prevodnosti ...................................................................... 16 3.3.2 Kapacitivni sklop ..................................................................................................... 16 3.3.3 Induktivni sklop ........................................................................................................ 18 3.4 VRSTE SEVANJA ........................................................................................................... 18 3.5 KONDUKTIVNE EMISIJE ................................................................................................ 20 3.6 EMISIJE PODATKOVNIH VODIL ...................................................................................... 20 3.7 DRUGI STRANSKI KANALI ............................................................................................. 23 4 STANDARDI IN PREDPISI ................................................................................. 24 4.1 VARNOST, KI JO ZAGOTAVLJAJO PREDPISI O ELEKTROMAGNETNI SKLADNOSTI ............ 24 4.2 EM EMISIJE V ODVISNOSTI OD RAZVOJA TEHNOLOGIJE................................................. 28 4.3 PREDPISI S PODROČJA ZAŠČITE PRED PRESTREZANJEM PODATKOV ............................... 28 5 PRESTREZANJE PODATKOV PREKO STRANSKIH KANALOV .................... 32 5.1 PRESTREZANJE PODATKOV PREKO ELEKTRIČNIH LASTNOSTI ........................................ 32 5.1.1 Pregled objavljenih primerov .................................................................................. 33 5.1.2 Prestrezanje podatkov pri uporabi tipkovnice ......................................................... 37 5.1.3 Prestrezanje slike z zaslona ..................................................................................... 39 5.1.4 Tiskalnik .......................................

Recently converted files (publicly available):