• Document: Skolsocial kartläggning
 • Size: 1.51 MB
 • Uploaded: 2018-12-04 09:04:33
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EBIC ELEVENS BEHOV I CENTRUM Skolsocial kartläggning Elevhälsa – Ängelholm Skolkuratorsdagarna 12 oktober 2009 Yvonne D-Wester 1:a skolkurator, Utbildningsförvaltningen, Uppdragsavdelningen, Skolstöd www.stockholm.se/skolstod www.stockholm.se/sarskiltstod Samverkansprojekt ”Skolsocial kartläggning och social utredning” BBIC Januari 2008 – juni 2009 Referensgrupp skolkuratorer Referensgrupp skolkuratorer + socialsekreterare IoF Styrgrupp – chefer inom skola och socialtjänst Bakgrund till projektet För en ökad samverkan kring barn som riskerar att fara illa eller som far illa Skolverket – Regeringsuppdrag Utveckla former och metoder för samverkan (skola, soc, bup, polis, fritid) 90 projekt i landet – 30 juni 2009 Skolornas samverkan med socialtjänsten – ett ständigt behov av utveckling BBIC gav idén! ÖKAD SAMSYN skola - socialtjänst Skolsocial kartläggning – utveckla skolkuratorns utredning/kartläggning av elever i behov av särskilt stöd EBIC ELEVENS BEHOV I CENTRUM EBIC ELEVENS BEHOV I CENTRUM Samverkansprojektet omfattar … Ta fram en mall för skolsocial kartläggning som ”rimmar” med BBIC Utbildning i BBIC för skolkuratorer Utbildning i skolsocial kartläggning för skolkuratorer Information om BBIC och skolsocial kartläggning till rektorer Information om skolsocial kartläggning till stadsdelarnas lokala BBIC- utbildare och biträdande enhetschefer inom IoF Information även till: skolhälsan, psykologer, specialpedagoger EBIC MÅL ELEVENS BEHOV I CENTRUM Att en modell för skolsocial kartläggning som ”rimmar” med socialtjänstens verksamhetssystem BBIC ska bidra till ... en ökad samsyn och samverkan mellan skola och socialtjänst – i syfte att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. ett gemensamt språk och synsätt – vad avser elevens sociala situation och utveckling i skolan. professionalisera skolkuratorns utredningar - bidra till att en elevs förhållanden och utveckling blir belyst ur ett skolsocialt perspektiv EBIC Material – Skolsocial kartläggning ELEVENS BEHOV I CENTRUM Triangel – Elevens Behov I Centrum Triangelsammanställning – Beskrivning av vad som kan inrymmas under triangelns rubriker Struktur för materialinsamling Mall för skolsocial kartläggning Skolsocial kartläggning Syftet med en skolsocial kartläggning? Vad ska kartläggningen användas till? För vilka elever? Hur får skolkuratorn uppdraget? Hur går kartläggningen till? Vilka områden kartläggs? EBIC Social utredning i skolan – ELEVENS BEHOV I CENTRUM Ingenting nytt… Skolkuratorn gör hela tiden bedömningar av vilka insatser som är lämpliga Som grund för bedömning finns alltid en utredning eller kartläggning Social utredning – i och utanför skolan Helhetssyn Resurser och behov Styrkor och svagheter Risk- och skyddsfaktorer SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag Skollagen Lika tillgång Likvärdig utbildning E SKOLA Kunskaper och färdigheter FÖR SKOLAS ALLA UPPDRAG Fostran i samarbete med hemmen Elever i beho

Recently converted files (publicly available):