• Document: Rola nauczyciela we współczesnej szkole.
  • Size: 102.37 KB
  • Uploaded: 2018-10-21 20:56:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Agnieszka Rejmer Nauczyciel mianowany Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Intensywność bodźców, na które reaguje psychika współczesnego ucznia jest niewątpliwie wielokrotnie większa niż kilkanaście lat temu. Dzisiaj komedia nie wywołuje spontanicznej radości, muzyka nie nastraja, brutalność nie brzydzi, piękno nie pociąga. Trudno jest dzisiaj dzieci i młodzież zainteresować byle czym. Powszechne „bombardowanie” umysłów młodych ludzi przez mass media mocnymi bodźcami spowodowało swoiste uodpornienie na bodźce słabsze. Szkoła nie wytrzymuje więc konkurencji z telewizją, video, komputerem, alkoholem, dyskoteką, kolegami itp. I w takiej sytuacji, przed klasą staje nauczyciel. Nic więc dziwnego, że uczniowie nudzą się, rozmawiają, nie biorą udziału w lekcji, lekceważą przedmiot, nauczyciela, a szkołę mają nie tylko za zło konieczne, ale i za zło nudne. Jak zatem w procesie dydaktycznym uaktywnić podmiotowość ucznia? W jaki sposób pracować by nie zabić naturalnej młodzieńczej aktywności dzieci i młodzieży, by rozsmakowały się one w poszukiwaniu wiedzy i docieraniu do jej źródeł? I czy w ogóle – w dzisiejszym mass medialnym świecie – jest to w szkole, podczas lekcji, możliwe. Przemiany ekonomiczno społeczne stawiają nauczyciela w nowej i wciąż zmieniającej się sytuacji. Rozwój przemysłu, automatyzacja, komputeryzacja wskazują na konieczność przewartościowania celów kształcenia. Wzmożony napływ informacji zmusza nauczyciela do poświęcania większej ilości czasu na przygotowanie się do lekcji oraz ciągłe samokształcenie. Nauczyciel powinien zdać sobie sprawę, iż obecnie staje się przewodnikiem młodego pokolenia po świecie informacji. Współcześnie następuje także stopniowa zmiana roli nauczyciela z jedynego źródła wiedzy w postać organizatora procesu kształcenia oraz doradcy młodzieży. Jak podkreśla Anna Krajewska[1] nauczyciel w szkole przyszłości powinien być:  dobrym specjalistą o możliwie gruntownej wiedzy i wyrobionej kulturze, powinien potrafić nie tylko przekazywać wiedzę, ale co ważniejsze budzić w młodzieży zainteresowania, wyrabiać chęci, kształcić umiejętności i nawyki samodzielnego uczenia się;  powinien chcieć i umieć korzystać z ułatwień jakie daje mu w pracy postęp techniczny;  powinien być życzliwym młodzieży wychowawcą;  powinien sam prezentować wartościową osobowość oraz umieć ustawicznie doskonalić się wielostronnie. Powinien kierować się zasadą, że podstawą autorytetu i oddziaływań na otoczenie w równym stopniu jest to, co się wie i umie, jak i to, kim się jest, jakim się jest człowiekiem;  powinien potrafić zachęcić ucznia do ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, tak aby ten w trakcie lekcji wykazał się znajomością nie tylko materiału obowiązującego, ale też przekazał swoją dodatkową wiedzę, zdobytą drogą własnych poszukiwań;  powinien również posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy z dziećmi i młodzieżą w taki sposób, by czuli oni, że to co mówią jest rozumiane oraz właściwie przyjmowane przez nauczyciela. Nie oznacza to wcale, że musi on zawsze zgadzać się z poglądami uczniów, lecz brać pod uwagę ich punkt widzenia. Nauczyciele są jednym z najbardziej istotnych elementów środowiska szkolnego wpływających na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. To od ich cech osobowościowych, poziomu wykształcenia, inteligencji i umiejętności zawodowych zależą w poważnym stopniu osiągnięcia wychowanków. Stwierdzono, że nauczyciele posiadający umiejętność stawiania pytań, dostrzegania oraz rozwiązywania problemów wpływają dodatnio na rozwój intelektualny i społeczny dzieci. Od pewnego czasu szczególnie cenieni są tacy nauczyciele, którzy umieją przekraczać bariery rutynowego postępowania, poszukiwać nowych rozwiązań, bardziej odpowiadających stanowi wiedzy, zdolnościom i zainteresowaniom uczniów. Przyjęto określać ich mianem nauczycieli twórczych lub nowatorów pedagogicznych. Predyspozycja nauczyciela do twórczej, innowacyjnej pracy jest ściśle związana z zasobem jego wiedzy. Jednak sama wiedza tu nie wystarcza. Potrzebne są dodatkowo odpowiednie zdolności ułatwiające jej wykorzystanie. Spośród wielu zdolności przypisywanych ludziom twórczym największe znaczenie przywiązuje się do inteligencji ogólnej, wrażliwości na problemy, elastyczności i oryginalności myślenia. Dość powszechnie sądzi się również, że ludzie twórczy odznaczają się wytrwałością i uporem w pracy, a także niezależnością w myśleniu i działaniu. Wyraża się ona odrzucaniem sztywnych, konwencjonalnych schematów postępowania, co bywa często szokujące dla środowiska. Bardzo istotne jest uświad

Recently converted files (publicly available):