• Document: ERZURUM KALESİNDE TESPİT EDİLEN USTA MONOGRAMLARI
  • Size: 2.38 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:16:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ER=8R80 .ALE6ðNDE 7E63ð7 EDðLEN 867A 02N2GRA0LAR, <DYXz GÜNAĞD, Öz Doğu Anadolu’nun önemli stratejik merkezlerinden olan Erzurum Kalesi ile ilgili ilk bilgiler, kalenin MS 415 yılında Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırıldığını ve imparatorun adından dolayı da kaleye Theodosiopolis isminin verildiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde şehrin tam ortasında yüksekçe bir tepe üzerine kurulan iç kale, doğu-batı doğrultulu olup dikdörtgen bir plana sahiptir. Kale duvarları, yer yer burçlar ve dayanak kuleleri ile desteklenmiştir. Kale içinde, Mescid, Saat Kulesi ve Hamam bulunmaktadır. Anadolu’da birçok merkezde Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait çok sayıda monogram tespit edilmiştir. Anadolu Selçuklulara ait bu işaretlere Tercan Mama Hatun Külliyesi, Sivas Ulu Cami, Diyarbakır Dicle Köprüsü, Hasankeyf Köprüsü, Kayseri Battal Cami, Diyarbakır İç Kale, Kayseri Mahperi Hatun Türbesi, Amasya Torumtay Türbesi, Van-Erciş Çelebibağı Mezarlığı, Ahlat’taki çeşitli yapıtlar üzerinde ve daha birçok merkezde rastlamak mümkündür. Erzurum Kalesi’nde tespit ettiğimiz usta monogramları ise, hem çağdaşları ile büyük bir benzerlik gösterir hem de kendine has işaretleri ile dikkat çeker. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan pek çok araştırmada Han, hamam, camii, medrese, köprü, türbe ve kümbette Orhun’a kadar dayanan Orta Asya geleneğinin varlığı belirlenmiştir. Erzurum Kalesindeki Usta monogramlarının Oğuz Boylarına ait damgalar ile benzerliği inkâr edilemez bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, Monogram, Damga, Erzurum Kalesi | BELGÜ | 223 ERZURUM KALESİNDE TESPİT EDİLEN USTA MONOGRAMLARI Abstract Due to the important strategic center in Erzurum in Eastern Anatolia, one of the first about 415 AD, the Byzantine Theodosiopolis castle. Today, in the midst of the citadel is built on a high hill east-west direction, it has a rectangular plan castle fortress that was built by General Anatolius and the name of the emperor also reveals that name given to. Castle walls are supported by bushes and rest places towers. Inside the castle there are Mosque, Clock Tower and Turkish Bath. In many of the Anatolian Seljuk Empire in Anatolia monogram many centers have been identified. This marks Tercan Mama Hatun Complex, Sivas Ulu Mosque,  Diyarbakir Dicle Bridge,  Hasankeyf Bridge, Kayseri Battal Mosque, Diyarbakır Citadel, Kayseri Mahperi Hatun Tomb,  Amasya Torumtay Tomb, Van- Ercis Çelebibağı Cemetery can be found on various works in Ahlat and in many centers. In Erzurum we have identified in the master monograms, Castle shows a great similarity with both contemporary as well as draw attention to its own marks.Various studies conducted in Eastern Anatolia Khan, bathouse , mosques, madrasah, bridges , shrine and the presence of Central Asian traditions dating back to the Orhun which determined the existence of the customs.Erzurum the masters of the Castle Oguz tribe is an undeniable fact similarities with the monogram that leaved its mark on the tribe. Keyword: Anatolian Seljuk, Monogram, Mark, Erzurum Castle Doğu Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden olan Erzurum, kurulduğu coğrafyada ovalara hâkim bir noktada, ortalama 1900 m’yi bulan bir rakımda yer almaktadır. Anadolu’nun ortalama yüksekliği (1132 m) göz önüne alındığında Erzurum bir nevi bu önemli coğrafyanın çatısı durumundadır. Erzurum, yüzölçümü bakımından Türkiye sınırları içerisinde Konya, Sivas, Ankara illerinden sonra dördüncü büyük ildir. Stratejik açıdan oldukça önemli bir noktada yer alan Erzurum, Anadolu’yu Kafkaslara ve İran’a bağlayan doğal yolların kavşak noktası üzerinde bulunmaktadır. Çoruh, Aras ve Fırat Nehri gibi önemli su kaynaklarına sahip olan bu coğrafya eskiçağlardan itibaren oldukça yoğun bir yerleşime sahne olmuştur1. Erzurum ve çevresindeki arkeolojik araştırmalar, bu bölgenin tarihini Paleolitik çağa kadar götürmektedir. Özellikle 1940’lı yıllarda Kökten2, Şenyürek3 ve Alot’un yapmış olduğu araştırmalar ve yayınlar bu noktada oldukça önemlidir. 1942 yılında Alot, ilk defa Erzurum-Hasankale yolu üzerinde Yukarı Çakmak köyü civarında bir 1 Ceylan 2008. 39 vd. 2 Kökten 1943: 601-613; Kökten 1944: 659-680; Kökten 1947a: 431-472; Kökten 1947b: 223-236 3 Şenyürek 1944: 349-352. 224 | BELGÜ | Yavuz GÜNAŞDI dere yatağının yamacında Paleolitik döneme tarihlenen alet tespit etmiştir. Alot’un tespit ettiği bu malzeme, Şenyürek tarafından 1944 yılında yayınlanmıştır4. Bölgedeki araştırmaların büyük çoğunluğu Kökten tarafından yapılmıştır. Kökten, Erzurum- Pasinler yolu üzerinde Hamamderesi mevkiinde ve

Recently converted files (publicly available):