• Document: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego
  • Size: 824.82 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:09:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 15. Year/Rok 2013 ISSN 1506-218X 2697–2710 Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego Anna Ostrowska, Wiktoria Sobczyk, Małgorzata Pawul AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Wstęp Większość decyzji podejmowanych przez człowieka warunkowa- na jest finansami. Zasadne więc jest porównanie instalacji z aktywnym systemem słonecznym z instalacją wykorzystującą konwencjonalne źró- dła energii pod kątem ekonomicznym. Tabela 1 zawiera wykaz składni- ków kosztów wytwarzania energii z różnych źródeł. Decydującym skład- nikiem wytwarzania energii w urządzeniach konwencjonalnych jest koszt zużytego paliwa, a w kolektorach słonecznych amortyzacja i pośrednio koszty inwestycyjne (tab. 1) [6, 12]. Tabela 1. Składniki kosztów wytwarzania energii z różnych źródeł [12] Table 1. Components of the cost of producing energy from different sources [12] Źródła konwencjonalne Kolektory słoneczne Rodzaj kosztów % % amortyzacja urządzeń 20–30 60–95 (koszty inwestycyjne) paliwa i energia 30–60 0–10 dodatkowa obsługa i remonty 20–40 5–10 Składniki kosztów inwestycyjnych instalacji z wykorzystaniem kolektorów słonecznych są następujące: 2698 Anna Ostrowska, Wiktoria Sobczyk, Małgorzata Pawul  kolektory słoneczne 30–50%,  rury, kanały, izolacja 25–30%,  zasobnik wodny lub kamienny magazyn energii 20–25%,  pompy, wentylator i urządzenia sterujące 5–15%. Opłacalność funkcjonowania instalacji słonecznej zależy od jej zastosowania, przyjętego rozwiązania technicznego kolektora słoneczne- go oraz od metody wykonania i montażu danej instalacji. Dla konwen- cjonalnych źródeł energii nawet do 60% stanowią koszty poniesione na paliwo [2, 5]. Warto więc porównać koszty uzyskania jednostki energii przy wykorzystaniu różnych źródeł (tab. 2). Tabela 2. Koszt uzyskania ciepła z różnych nośników [13] Table 2. The cost of obtaining heat from various media [13] cena koszt uzyskania nośnik energii jednostkowa 1 kWh energii [zł] energia elektryczna – 0,410 gaz płynny propan 1,50 zł/m3 0,255 gaz ziemny 1,42 zł/m3 0,152 olej opałowy 1,40 zł/l 0,147 węgiel kamienny 0,41 zł/kg 0,091 kolektory słoneczne – 0,008 Wykorzystanie kolektorów słonecznych powoduje obniżenie kosztów uzyskania jednostki energii. W przyszłości poniesione koszty inwestycyjne zwrócą się w postaci zaoszczędzonej energii, a w efekcie w postaci kosztu zaoszczędzonych nośników kopalnych. Warto również zauważyć, że korzystanie z energii słonecznej na własne potrzeby nie jest opodatkowane [13]. 2. Opis przykładowego budynku i instalacji c.w.u. Ocenę efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej przeprowadzono na przykładzie instalacji do pod- grzewania c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych. Budynek będący przedmiotem badań to dom parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem jednostanowiskowym, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4- osobowej rodziny. Zwarta bryła budynku sprzyja energooszczędności, Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii… 2699 a ergonomiczny układ pomieszczeń maksymalnie wykorzystuje prze- strzeń użytkową [3]. Strefa dzienna została zaprojektowana na parterze. Tworzy ją sa- lon z kominkiem, jadalnia oraz otwarta kuchnia. Znajdują się tu również mała łazienka, kotłownia i garaż. Na poddaszu zaplanowano strefę nocną z trzema sypialniami i łazienką. Rys. 1. Wizualizacja projektu domu i schemat przekroju [3] Fig. 1. Visualization of house design and schematic cross-section [3] Rys. 2. Schemat instalacji do podgrzewania c.w.u. [4] Fig. 2. Diagram of installation to heat the hot utility water [4] 2700 Anna Ostrowska, Wiktoria Sobczyk, Małgorzata Pawul Omawiany budynek charakteryzują następujące parametry: po- wierzchnia użytkowa: 99,55 m2, wysokość budynku: 8,4 m, kąt nachyle- nia dachu: 45o, powierzchnia dachu: 144,8 m2.

Recently converted files (publicly available):