• Document: dr inż. Paweł Kubica
  • Size: 1.11 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 12:52:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2017-10-12 Wstęp do Wiedzy o Środowisku i Ekologii Zielone Technologie i Monitoring dr inż. Paweł Kubica Informacje kontaktowe dr inż. Paweł Kubica Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska pawel.kubica@pg.edu.pl pawel.kubica.pg@gmail.com Stara Chemia (Chemia A), piwnica p. 011 Strona domowa Katedry: http://chem.pg.edu.pl/katedra-chemii-analitycznej/strona-glowna 2 1 2017-10-12 Informacje na temat wykładu 3 Informacje o przedmiocie Wymiar i rodzaj zajęć Kierunek studiów Przedmiot w semestrze zimowym 2017/2018 Zielone Technologie i Monitoring Wstęp do wiedzy o środowisku Wykład 30 i ekologii Seminarium 30 (ZTM) 4 2 2017-10-12 Harmonogram wykładów • Wykład organizacyjny, sprawy bieżące, ogólne informacje o świadomości ekologicznej i ochronie środowiska – 2 h • Zanieczyszczenia środowiska – historia, uregulowania prawne, klasyfikacja ogólna zanieczyszczeń, katastrofy ekologiczne i inne informacje - 4 h • Zanieczyszczenia występujące w różnego typu rodzajach powietrza – 6 h • Zanieczyszczenia mogące występować w wodach powierzchniowych, gruntowych oraz pitnych – 6 h • Zanieczyszczenia występujące w glebie i osadach dennych –4h • Zanieczyszczenia mogące występować w żywności – 2 h • Zielona chemia, ekologiczna praktyka laboratoryjna oraz zielone technologie i monitoring jakości środowiska – 4 h • Zaliczenie wykładu – 2 h 5 Ogólne informacje • Sposób kontaktu: pokój 011, tablica informacyjna Katedry, e-mail • Cel prowadzenia przedmiotu: ogólna edukacja proekologiczna • Sposób zaliczenia: liczne kartkówki bez zapowiedzi po lub w trakcie wykładu niezależnie od osoby prowadzącej wykład • Zwolnienia z zaliczenia przedmiotu: ▫ a) osoby, które przedstawią zaświadczenia o udziale w konkursach i olimpiadach wiedzy o środowisku (laureaci) ▫ b) zaliczenie innego przedmiotu o podobnym profilu (uznaniowo) ▫ c) przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska • Literatura uzupełniająca: spis literatury zarówno polsko- jaki i obcojęzycznej został wywieszony w gablocie Katedry (w tym opracowania przygotowane przez pracowników Katedry) • Obowiązkowa dla wszystkich (studentów jak i wykładowcy) jest punktualność 6 3 2017-10-12 Zaliczenie przedmiotu • Sposób zaliczenia: liczne kartkówki bez zapowiedzi, po, w trakcie lub przed wykładem; niezależnie od osoby prowadzącej wykład • Ilość kartkówek: ??? • Całkowita możliwa ilość punktów do zdobycia: 90 SKALA OCEN 85-90 5 75-84 4,5 65-74 4 55-64 3,5 45-54 3 <44 2 • Nie ma możliwości poprawy pojedynczych kartkówek • Zaliczenie przedmiotu (ostatni wykład) tylko dla osób mających mniej niż 45 pkt • Powtórne zaliczenie (jedno!) w sesji poprawkowej 7 Zaliczenie przedmiotu Proszę o pilne dostarczenie listy z adresami E-mail wszystkich studentów (najlepiej z domeną ………@student.pg.edu.pl) uczestniczących w wykładzie w następującym układz

Recently converted files (publicly available):