• Document: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
  • Size: 203.44 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:20:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Vymenúvacie konanie uchádzača: doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie: 04.06.2013 č.:FF-VR-8093/2013 Vymenúvacie konanie v študijnom odbore: 2.1.9. slovenské dejiny Údaje z profesionálneho životopisu uchádzača: Meno a priezvisko, rodné priezvisko, Vladimír Rábik, rod. Rábik titul doc., PhDr., PhD. Rok narodenia 1975 Mgr.: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, št. odbor 2.1.7 história, 1994-1999 PhDr.: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, št. odbor 2.1.7 Vysokoškolské vzdelanie a ďalší história, 2000 akademický titul PhD.: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, št. odbor 2.1.9 slovenské dejiny, 1999-2004 Doc.: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, ved. Odbor 2.1.9 slovenské dejiny, 2008 Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetu Ďalšie vzdelávanie história, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 1999 - 1999-2002 interné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte TU v Trnave, št. odbor 2.1.9 slovenské dejiny - od 1.01. 2003 do súčasnosti Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická Priebeh zamestnaní fakulta, (2003-2008 pracovná pozícia odborný asistent, 2008-2013 pracovná pozícia docent, 2012 pracovná pozícia kogarant št. programu 2.1.9 slovenské dejiny, od 1.05. 2009 vedúci Katedry histórie FF TU v Trnave) Prednášky FF TU, Katedra histórie / Slovenské stredoveké dejiny I. (od 2003); Priebeh pedagogickej činnosti Slovenské stredoveké dejiny II. (od (pracovisko/predmety) 2003); Úvod do štúdia dejepisu (od 2012); Historický proseminár (od 2012); Seminár zo slovenských stredovekých dejín (2008/2009); 2 Diplomatika a starší európsky diplomatický vývoj I. (2009-2010, od 2012); Diplomatika a starší európsky diplomatický vývoj II. (2009-2010, od 2012), Vývoj stredovekých miest na Slovensku I.-II. (od 2003-2012); Historická geografia (2009-2012); Pečať v kultúre stredovekého Uhorska (výberová prednáška, 2003-2012), Funkcie erbov v dejinách (výberová prednáška, 2003-2010); Nemecké osídlenie na území Slovenska v stredoveku (výberová prednáška, 2005-2010) stredoveké slovenské dejiny a Odborné alebo umelecké zameranie pomocné vedy historické

Recently converted files (publicly available):