• Document: Wykorzystanie biomasy stałej w Europie
  • Size: 3.01 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 19:45:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. WARZYSTWO BI O IE TO MA LSK SY PO Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: •Aktualne dane statystyczne •Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy •Zasoby biomasy w Europie •Wady i zalety WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. Najważniejsze fakty: * Bioenergia stanowi 68% całkowitej konsumpcji energii brutto pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2011 roku. Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w UE wynosiło 169 Mtoe, z czego 115 Mtoe pochodziło z biomasy i odpadów biodegradowalnych. * 8,4% końcowego zużycia energii w Europie pochodzi z biomasy (2011 roku). W niektórych krajach, takich jak Estonia, Łotwa, Finlandii i Szwecji ponad 25%. * 95,5% produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii pochodzi z biomasy a ciepło w gospodarstwach domowych w 50% pochodzi z energetycznego wykorzystania biomasy. * Wykorzystanie pelet do ogrzewania systematycznie rośnie o ponad milion ton rocznie (od 2010), W 2012 zużyto 8 mln ton, z czego około 50% z certyfikatem Enplus. WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. Wykorzystanie bioenergii w Europie, źródło Eurostat WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. Znaczącym aktem prawnym, który miał przeciwdziałać obserwowanym zmianom klimatu w skali globalnej, był Protokół z Kioto (1997). Był on aktem wykonawczym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Pierwsza ogólna regulacja unijna dotycząca energii ze źródeł odnawialnych ukazała się w roku 1997, była to Biała Księga Komisji Europejskiej, Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii (EC, 1997). 2007/8/9 - Komisja Europejska przedstawiła pakiet klimatyczno-energetyczny. Cele na 2020: 3 x 20 % (Dyrektywa RED 2009/28/WE) •zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do 1990), •zmniejszenie zużycia energii (w stosunku do prognoz 2020), •zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 % całkowitego zużycia, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10 %. WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. Year Writer(s) / Project Area (M ha) 2005 Fisher 2.2 2005 Thran et al. 1.0-5.0 2006 Ericson and Nilsson 3.5 2007 European Environment Agency (EEA) 4.3 2003 RENEW Project 3.2-4.1 WARZYSTWO BI O I E TO MA LSK SY PO Seminarium B2B Warszawa 24-09-2015 r. Nowelizacja polityki energetycznej W 2012 rozpoczęły się konsultacje między służbami KE odnośnie projektu dyrektywy zmieniającej Dyrektywę RED oraz Dyrektywę 2009/30 (dot. jakości paliw). Do głównych elementów zmian mających związek z wykorzystaniem odpadów jako biomasy energetycznej należą (BI(12)6230, 2012: * Uwzględnienie wskaźników iLUC przy obliczaniu redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw o 6 % oraz w sprawozdaniach państw członkowskich •Ograniczenie stosowania biopaliw pochodzących z upraw żywieniowych W programie Horyzont 2020 zaproponowano ograniczenie ostatecznej ilości biopaliw wy

Recently converted files (publicly available):