• Document: Smlouva o dílo - vzor
  • Size: 625.57 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 07:19:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele ……………………………. ………………….……………. Smlouva o dílo - vzor Objednatel Obec Obec Ovesné Kladruby sídlo: Ovesné Kladruby 16, 353 01 Mariánské Lázně zastupující: Aurelie Skřivanová, starostka obce IČ: 00572667 Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen Objednatel) a Zhotovitel ……………………………………… sídlo: zastoupený: kontaktní osoby: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u …….. v …………… oddíl …………….., vložka ………….. (dále jen Zhotovitel) uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), smlouvu o dílo tohoto znění: Stránka 1 z 12 Článek I. Předmět smlouvy 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby: „Opravy a rekonstrukce pozemních komunikací v Ovesných Kladrubech“ v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr stavby s názvem „Opravy a rekonstrukce pozemních komunikací v Ovesných Kladrubech“, zpracované společností Future Bau s.r.o., Miroslavem Podlipským 1.2. Předmět díla dále tvoří: 1.2.1. zajištění skládek a deponií, 1.2.2. fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě 1.2.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům 1.2.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby) 1.2.5. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména  písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI  doklady stanovené platnými právními normami. 1.2.6. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy 1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  VÝKAZU VÝMĚR, vyhotoveném firmou Future Bau s. r. o. Zhotovitelem oceněný VÝKAZ VÝMĚR a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený VÝKAZ VÝMĚR včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 1.4. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny. 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardami, které jsou součástí VÝKAZU VÝMĚR. 1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:  vlastní text této smlouvy o dílo;  VÝKAZ VÝMĚR

Recently converted files (publicly available):