• Document: VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING
  • Size: 196.81 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 18:45:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING Aan de Rechtbank te Amsterdam Afdeling Insolventie Geeft eerbiedig te kennen: de stichting STICHTING OBLIGATIEHOUDERS EUROVESTE RHEINFELDEN, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna ook aan te duiden met „verzoekster‟, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Bartels Advocaten te Zeist aan de Boulevard nr. 1 (3707 BK, postadres: Postbus 64, 3500 AB, Utrecht) van welk kantoor advocaat mr C.A.W.M. Fiscalini als zodanig voor haar in rechte zal optreden als behandelend advocaat zulks met recht van substitutie, Gerequestreerde is : de naamloze vennootschap EUROVESTE RHEINFELDEN N.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aldaar aan de De Lairessestraat nr. 154 (1075 HL), verder ook te noemen “Euroveste NV”, Kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel met betrekking tot gerequestreerde wordt hierbij overgelegd als productie 1. 1. Feiten en omstandigheden 1.1. Gerequestreerde Euroveste Rheinfelden N.V. is een vastgoedobligatieproject van De Lemmens Groep. 1.2. Verzoekster, Stichting Obligatiehouders EuroVeste Rheinfelden, behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de obligatiehouders bij Euroveste NV. Kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel van de Stichting wordt overgelegd als productie 2. 1.3. EuroVeste NV heeft een 7%-obligatielening uitgegeven onder de voorwaarden als vermeld in het prospectus d.d. 9 mei 2005. Daarna hebben beleggers ingeschreven op de obligatielening, gevolgd door de uitgifte van obligaties door EuroVeste NV. Het totaal van deze obligatieleningen bedraagt €6.000.000,-. 1.4. EuroVeste NV heeft de obligatielening uitgegeven om te beleggen in het door het Duitse DBVI GmbH & Co Rheinfelden KG (hierna: de „KG‟) te verwerven object „Fachmarktzentrum Rheinfelden/Baden‟ in Rheinfelden, Duitsland. Het totale bedrag van de obligatielening is door EuroVeste NV daartoe gestort als commanditair kapitaal in de KG om door deze uitsluitend aan te wenden ter deelfinanciering van de aankoop en exploitatie van genoemd vastgoed. De KG is een initiatief geweest van de DBVI AG (hierna: de „AG‟) te München. De AG is zowel als commanditair vennoot –naast EuroVeste NV– alswel als beherende vennoot betrokken bij de KG. 1.5. Alle afspraken tussen de obligatiehouders en EuroVeste NV zijn vastgelegd in het Prospectus en in het bijzonder de Trustakte, productie 3. De Stichting treedt op als trustee met betrekking tot de obligatielening van obligatiehouders. In de Trustakte zijn de positie en verantwoordelijkheden opgenomen van de Stichting. 1.6. Ter zekerheid van nakoming door EuroVeste NV van haar verplichtingen jegens haar obligatiehouders dienden de volgende zekerheden te zijn verstrekt: * een recht van tweede hypotheek op het vastgoed, gevestigd door de KG ten gunste van de Stichting (verzoekster), en * een schriftelijke garantie tot terugbetaling van de obligatielening aan de Stichting (verzoekster). 1.7. Op grond van art. 8.1.a. van de Trustakte is de Stichting bevoegd bij het uitblijven van het toegezegde recht van 2de hypotheek de obligatielening vervroegd op te eisen van EuroVeste Rheinfelden N.V.. 2. Wanprestaties binnen Euroveste Rheinfelden N.V. 2.1. EuroVeste NV bleek niet in staat de verplichting tot rentebetaling over het eerste kwartaal 2008 tijdig na te komen. Ook de rentebetaling over het tweede kwartaal 2008 geschiedde te laat. Verontruste obligatiehouders wendden zich in april 2008 tot Het Hollandsch Effectenkantoor (hierna: „HEK‟), een onafhankelijk vermogensbeheer- en vermogensadvieskantoor. Onderzoek door een obligatiehouder nu stichtingsbestuurder wees uit, dat binnen EuroVeste NV veel meer aan de hand was dan alleen de te late rentebetaling(en). 2.2. Zo bleek, dat De Lemmens Groep het vastgoed reeds in mei 2007 had verkocht zonder de Trustee en de obligatiehouders daarover te informeren. Voorts bleek EuroVeste NV te hebben nagelaten een 2e hypotheek te doen vestigen op het onroerend goed ten gunste van de Stichting (als zekerheid ten behoeve van de obligatiehouders). Ook bleek het uit die verkoop vrijgevallen geld direct aangewend te zijn voor doeleinden waarvoor dit nadrukkelijk niet bedoeld was. Deze opbrengst was volgens de heer Lemmens -directeur van EuroVeste NV- ondergebracht als lening bij “zuster- vennootschappen”. 2.3. Na geconfronteerd te zijn met genoemde feiten, heeft het voormalig bestuur van de Stichting deze gang van zaken bij brief van 16 juni 2008 aan de obligatiehouders bevestigd, en ook de directie van EuroVeste NV bevestigt haar „wanprestaties‟ en bericht per brief van 17 juni 2008 haar obligatiehouders onder meer het volgende: “In de loop van 2007 hebben ontwikkelingen op de financiële markt ertoe geleid, dat de solvabiliteit van de DBVI AG ernstig is verzwakt. Teneinde mogelijke problemen bij de DBVI AG c.q. DBVI GmbH & Co Rheinfelden KG te voorkomen, is door de directie van EuroVeste Rheinfelden N.V. besloten het samenwerkingsverband met de DBVI AG te verbreken. Bove

Recently converted files (publicly available):