• Document: Geluidsversterking in het onderwijs
  • Size: 164.38 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 07:53:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Geluidsversterking in het onderwijs Versterking van de stem van de leerkracht voor betere leerprestaties van leerlingen Roy Peters, Monique Joostema Om tot een goede spraak-/taalontwikkeling te komen, moet de leerlingen zelf. Geluidsniveaus variëren aanzienlijk gedurende aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een goed functio- een lesdag (Sisto et al., 2007). Ook de afstand tot de leerkracht is nerend auditief systeem is een belangrijke voorwaarde. Er zijn van invloed. De nieuwste ontwikkeling in geluidsversterking is de diverse oorzaken bekend waardoor hieraan niet voldaan kan zogenaamde dynamic soundfieldtechniek, die zich kenmerkt door worden, zoals o.a. oorontstekingen, een (aangeboren) gehoor- de automatische aanpassing van het volume aan de heersende, verlies of Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP). Maar ook steeds wisselende geluidsniveaus in het klaslokaal. Hierdoor is de spraak-/taalproblemen, een zwakke concentratie of aandacht, leerkracht altijd optimaal hoorbaar. omgevingslawaai, een slechte akoestiek of grote groepen zor- gen ervoor dat leerlingen niet alles meekrijgen in het klaslokaal. In landen als de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Konink- Dit geldt ook voor leerlingen met een volledig intact auditief rijk, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland wordt systeem. Geluidsversterking is een methode om bovenstaande geluidsversterking al sinds de jaren ’80 in uiteenlopende typen factoren te compenseren. In Nederland wordt geluidsverster- onderwijs gebruikt. In deze landen wordt soundfield ingezet om king met name gebruikt in het Cluster 2 onderwijs. Er is hier te kunnen voldoen aan de strikte akoestische normen voor scho- echter weinig over gepubliceerd. Diverse internationale weten- len die door de overheid zijn opgelegd. Hierdoor ontstonden schappelijke studies tonen echter aan dat geluidsversterking ideale omstandigheden voor wetenschappelijk onderzoek. Zo leidt tot een significante verbetering in leerprestaties, ook in blijken niet alleen leerlingen met een auditief probleem voordeel andere typen onderwijs zoals het speciaal en zelfs het reguliere te hebben van geluidsversterking, maar ook kinderen met ont- basisonderwijs (Crandell & Smaldino, 2000; Darai, 2000; Flexer, wikkelingsproblemen en zelfs normaal horende kinderen 1989; Flexer, 2004; Kreisman & Crandell, 2002). Geluidsverster- (Kreisman & Crandell, 2002; Crandell & Smaldino, 2000; Flexer et king heeft daarmee een positief effect op de logopedische al., 1990). In Nederland is weinig aandacht voor de invloed van problematiek onder kinderen in de basisschoolleeftijd. De afge- akoestiek op de leerprestaties, terwijl luisteren toch een belang- lopen jaren introduceerden diverse Nederlandse leveranciers rijke voorwaarde is. In het VROM Bouwbesluit 2003 is geen geluidsversterkingssystemen voor scholen en daarmee vindt voorschrift meer opgenomen met betrekking tot de akoestiek in deze techniek ook langzaam zijn weg in Nederland. Dit artikel schoollokalen. Dit wordt gerekend tot de verantwoordelijkheid behandelt het principe van geluidsversterking en beschrijft, van schoolbesturen en gemeenten (Voor in ’t holt et al., 2010). naast een overzicht van de literatuur, ook de gemeten effecten van geluidsversterking op Nederlandse scholen. Akoestiek Een slechte akoestiek is een factor die het spraakverstaan voor Geluidsversterking en haar oorsprong alle leerlingen hindert, ook bij een volledig intact auditief sys- Geluidsversterking zoals deze in dit artikel beschreven wordt, wordt vaak aangeduid met de term soundfield, een verzamelnaam voor de diverse typen geluidsversterkingssystemen. Bij soundfield wordt de stem van de leerkracht versterkt gehoord door de leerlin- gen. De leerkracht draagt een microfoontje op het hoofd of de revers en er zijn één of meerdere luidsprekers in het lokaal ge- plaatst. De luidspreker geeft de stem versterkt weer, waardoor een gelijkmatig geluidsveld in de klas ontstaat en de leerkracht overal goed hoorbaar is. Met deze techniek wordt een optimale akoesti- sche situatie gecreëerd. Het spraakverstaan in een klaslokaal wordt vaak gehinderd door lawaai buiten het lokaal en hoge geluidsni- veaus in het lokaal zelf door een slechte akoestiek en/of drukte van Figuur 1. Een communicatiemodel. 148 Logopedie en foniatrie nummer 5 2012 teem. Een goede akoestiek is daarom van grote waarde. Het even luid zijn als het lawaai. De S/R-verhouding is dan 0 dB. Zo- bijgaa

Recently converted files (publicly available):