• Document: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan
  • Size: 625.65 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:13:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan Ari Hirvonen Ari Hirvonen Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan © Ari Hirvonen Kannen kuva: Ambrosio Lorenzetti, Hyvän hallinnon metafora (1338-1340) Palazzo Pubblico, Siena. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17 Helsinki 2011 ISBN 978-952-92-9638-5 1 SISÄLLYSLUETTELO MIKSI METODIT? 3 Johdanto 3 Oikeustieteen metodikysymys 5 Yhteenveto 10 MITÄ TIEDE ON? 12 Totuuden tie 12 Tiede prosesseina 13 Tieteen kriteerit 15 Oikeustiede tieteen perheenjäsen 19 Yhteenveto 20 MITÄ OIKEUSTIEDE ON? 21 Oikeus tutkimuskohteena 21 Lainoppi 21 Oikeusteoria 27 Oikeuden monitieteet 28 Oikeustieteen tiedon totuus 30 Oikeustieteen tiedonintressi 33 Yhteenveto 35 MITKÄ OIKEUSTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT OVAT? 36 Lainoppi 36 Oikeusteoria 53 Oikeuden monitieteet 54 Tutkimusmenetelmien moninaisuus 55 Yhteenveto 56 METODIIKKA JA METODOLOGIA 57 Yhteenveto 61 METODIEN OPISKELUSTA KIRJOITTAMISEEN 62 LÄHDELUETTELO 64 2 MIKSI METODIT? Johdanto Rooman Campo di Fiorin torilla italialainen filosofi ja tiedemies Giordano Bruno (1548-1600) tuijottaa meitä tuimana huppunsa kätköistä. Voimme istua viereisessä baarissa aperitiivia nauttien tuumailemassa, mistä Bru- non uhmakas asento ja hupun verhoama katse kertovat. Ettore Ferrarin veistämä patsas vuodelta 1889 on pystytetty paikalle, jos- sa 17. helmikuuta 1600 Bruno poltettiin roviolla seitsemän vuotta kestä- neen oikeudenkäynnin jälkeen, jossa hänet oli tuomittu harhaoppisuudes- ta. Bruno korosti havainnon menetelmiä, joihin tukeutuen hän muotoili tieteellisen selityksen äärettömästä maailmankaikkeudesta, jossa 3 on lukemattomia aurinkoja, joita planeetat kiertävä samoin kuten maa kiertää aurinkoa. Koska hän ei perunut oppejaan, kuten tähtitieteilijä, filosofi ja fyysikko Galileo Galilei teki, inkvisitio tuomitsi hänet ankarimpaan mahdol- liseen rangaistukseen: kuolemaan roviolla. Brunon patsas kuvaa tieteen ankaraa ja päättäväistä olemus- ta, joka ei taivu uskonnon tai minkään muunkaan maallisen tai taivaallisen auktoriteetin edessä. Se ilmentää käsitystä siitä, että tieteellisin metodein on saavutettavissa todellista tietoa todellisuudesta. Bruno piti kiinni metodeistaan eli niistä tavoista, keinoista ja välineistä, joilla tieteellistä tietoa tavoitellaan, hankitaan, muodostetaan ja perustellaan. Metodit ovat siis tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Kun selailee eri alojen tieteellisiä väitöskirjoja, huomaa että usein niiden alkupuolella on erillinen jakso, jossa tutkimuksen tekijä kuvai- lee tieteenteoreettisia lähtökohtiaan ja hyödyntämiään metodeja. Metodeita ei ole syytä pitää jonain abstrakteina ideoina, joi- den pohdiskelu voidaan jättää filosofeille ja eri tieteenalojen tieteenteoree- tikoille. Metodit ovat tutkijalle välttämätön työkalupakki. Metodien oppimisessa on kyse ennen kaikkea kahdesta asi- asta: hankkia tietoa metodien työkalupakin sisällöstä ja harjaannuttaa tai- toa käyttää kyseisiä työkaluja. Tieto-taito työkalupakin sisällöstä ja työka- lujen käytöstä edellyttää myös, että nikkari tietää mihin ja miksi työkaluja käytetään eli metodien oppiminen edellyttää laajempaa metodologista tieto-taitoa. Vaikka tutkimuskohde vaikuttaa siihen, mitä metodeja tutki- mustyössä käytetään, niin metodit eroavat tutkimuksen sisällöstä. Eri tie- teenaloilla tehtävän tutkimuksen aiheet, teemat ja sisällöt vaihtelevat, mut- ta tieteenalan metodeilla on pysyvämpi luonne. Metodi on tieteenalan va- kiintunut ”väline, työkalu, jonka avulla päästään käsiksi johonkin sen it- sensä kannalta ulkopuoliseen”, Juha Häyhä kirjoittaa oikeustieteilijöiden metodikirjassa (Häyhä 1997, 24). 4 Metodien työkalupakki on myös tutkijasta riippumaton tie- deyhteisön yhteinen pakki, jota se voi käyttää arvioidessaan tiedeyhteisön jäsenen tieteellistä työtä. Tutkijan nimittäin tulee osoittaa, että hän on pää- tynyt johtopäätöksiinsä ja tutkimustuloksiinsa noudattaen tieteellisen tie- dontuottamisen menetelmiä eikä omien uskomustensa, tuntemustensa tai mielipiteidensä pohjalta. Uutta

Recently converted files (publicly available):