• Document: Medisinsk-faglig innhold i epikriser «Den gode epikrise»
  • Size: 1.2 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:54:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

.. HIS 80232:2002 Medisinsk-faglig innhold i epikriser – «Den gode epikrise» Versjon 1.6  Opprinnelig dato 1.12.2008  Sist endret 15.02.2012  KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Medisinsk-faglig innhold i epikriser - «Den gode epikrise» Teknisk standard nr.: HIS 80232:2002 Utgitt: 12/2002 Bestillingsnummer: Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Seksjon standardisering Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no 1 ISBN 82-7846-159-7 Medisinsk-faglig innhold i epikriser "Den gode epikrise" Forfatter(e) Arnt Ole Ree Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedirektoratet Rapportnummer URL Prosjektkode HIS 80232:2002 SHD-EPI00-TGEPI KITH 32/02 ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering 82-7846-159-7 2002-12-31 30 Edgar Glück Åpen Godkjent av Jacob Hygen adm. direktør Denne rapporten erstatter KITH Rapport 23/02 med samme tittel. Det er foretatt mindre justeringer med henblikk på harmonisering med rapportene:  HIS 80322 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger – ”Den gode henvisning”  HIS 80231Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Sammendrag På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har KITH etablert et prosjekt for storskalautbredelse av løsninger for elektronisk epikrise og henvisning. Som et delprosjekt utarbeidet en arbeidsgruppe i 2001 et forslag til mal for struktur og innhold for den medisinsk-faglige delen av epikrisen. Arbeidsgruppens forslag er revidert etter en høringsrunde. Rapporten presenterer forslag til nasjonal mal for innhold for den medisinsk-faglige delen av epikrisen. 2 Forord Som del av Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for storskalautbredelse av løsninger for elektronisk epikrise og henvisning utarbeidet en arbeidsgruppe i 2001 et forslag til mal for struktur og innhold for den medisinsk-faglige delen av epikrisen. Rapporten fra arbeidsgruppen presenterte bakgrunn og mål for prosjektet, enkelte eksempler fra norske sykehus, samt en anbefaling av implementering mht. samspill mellom epikrise og elektronisk pasientjournal, med tanke på best mulig faglig utbytte av informasjonen som utveksles. Sosial- og helsedirektoratet sendte 22.03.02 forslaget til nasjonal mal for medisinsk-faglig innhold i epikriser, ”Den gode epikrise” til høring. I brev av 07.06.02 til KITH oversendte SHdir innkomne svar (25 stk). Forslaget er på bakgrunn av høringsrunden og mottatte synspunkter etter ulike presentasjoner og drøftinger, revidert og kvalitetssikret internt i KITH. Det er utarbeidet et eksempel på en epikrise hhv. i klartekst og som elektronisk XML-melding for epikrise. 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for prosjektet 5 1.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 5 1.2 Epikrise - definisjoner ............................................................................................. 5 1.3 Hvem skal epikrisen sendes til ................................................................................ 7 1.4 Minimumskrav til struktur, innhold og detaljeringsgrad i elektroniske epikriser ... 8 1.5 Status for lokale epikriseprosjekter ......................................................................... 8 2 Prosjektplan 9 2.1 Mål for prosjektet .................................................................................................... 9 2.1.1 Effektmål ..................................................................................................... 9 2.1.2 Resultatmål .................................................................................................. 9 3 Prosjektorganisasjon 9 4 Arbeidsgruppens forslag 10 5 Høring – Medisinsk-faglig innhold i epikr

Recently converted files (publicly available):