• Document: KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
  • Size: 58.72 KB
  • Uploaded: 2019-05-22 21:39:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LOGISTYKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 AKTUALNOŚCI 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Infrastruktura magazynowa w logistyce / Adam Wojciechowski 13 Skroić magazyn na miarę czasów / Zofia Górska, Robert Borowicz 15 Polska - centrum dystrybucyjne Europy - wywiad z K. Jaśkiewiczem / Iwo Nowak 16 Bezpieczne łańcuchy dostaw / Bogusław Śliwczyński 21 Między teorią a praktyką zarządzania zapasami (cz. 3) / Stanisław KrzyŜaniak 26 Projekty usprawniające procesy logistyczne / Arkadiusz Kawa, Bartosz Solecki, Radosław Śliwka 31 Organizacyjne aspekty przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw / Ireneusz Fechner, Mieczysław Kaczmarek 36 Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej - próba identyfikacji / Ewa Kulińska MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 40 Przykłady automatyzacji procesu kompletowania i formowania jednostek ładunkowych / Aleksander Niemczyk 42 Kwantyfikacja trudnomierzalnych kryteriów wyboru rozwiązania technologicznego frontu ładunkowego / Andrzej Ratkiewicz 45 WdroŜenie systemu zarządzania magazynem Effect Warehouse w firmie Logus / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 46 Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych (cz. 1) / Bogusław Śliwczyński 49 Komputery w polskich firmach w 2008 roku / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak 53 TRACEBACK - uniwersalny system traceability / Małgorzata Kirchner USŁUGI LOGISTYCZNE 55 Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych (cz. 2) / Marek Kasperek, Jacek Szołtysek 58 Rajd Dakar 2009 oczami logistyka - wywiad z D.Serieys / Iwo Nowak 60 Koncepcja optymalizacji procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie handlowym / Krystyna Skoczylas NOWOŚCI Z GS1 64 Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm (cz. 2) / Anna Kosmacz-Chodorowska 66 Seminarium EPC - praktyczne zastosowania nowej technologii / Grzegorz Sokołowski 68 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 27) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA NAUKA 70 Logistyka jako dziedzina wiedzy (cz. 1) / Jacek Kurowski 74 Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw / Natalia Edwarczyk, Agnieszka Stachowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 77 Poszukiwanie nowej dyscypliny nauki / Józef Okulewicz 79 George Cyrus Thorpe - „Czysta logistyka” / Mirosław SkarŜyński 81 XII Konferencja Logistyki Stosowanej / Iwo Nowak nr 2 5 Istota współmodalności transportu / Bogusław Liberadzki 8 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 10 Komodalność jako nowy trend w transporcie ładunków / Janusz Łacny 13 Transport komodalny – nowa koncepcja transportowa UE / Joanna Archutowska 20 KOMODA i logistyka w Europie: Komodalność i Zintegrowane Zarządzanie Ruchem Miejskim / Giorgio Ambrosino 24 Jak zmienić Marco Polo II / Janusz Piechociński 26 Komodalność, czyli efektywna organizacja procesów transportowych / Marcin Hajdul 28 Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjonowanie rynków transportowych w UE (cz. 2) / Andrzej S. Grzelakowski 33 Transport w logistyce a logistyka w transporcie / Aleksandra Koźlak 38 Wpływ zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu na poprawność wnioskowania o zaleŜności pomiędzy zapasem zabezpieczającym a poziomem obsługi / Stanisław KrzyŜaniak 42 Rola jakości w procesach budowania relacji z dostawcami na rynku B2B (cz. 2) / Maciej Urbaniak 46 Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej – macierz relacji: zarządzanie ryzykiem – wartość dodana procesów logistycznych / Ewa Kulińska 48 Transport komodalny w realizacji celów zrównowaŜonej logistyki / Jacek Szołtysek 52 Szanse, wyzwania i zagroŜenia związane z zastosowaniem w transporcie samochodowym proekologicznych paliw alternatywnych (cz. 1) / Jarosław Brach MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 56 Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw / Ireneusz Fechner, Mieczysław Kaczmarek 59 Manewry na froncie ładunkowym / Adam Wojciechowski 60 Ultipack® – system dla wsparcia realizacji zamówień w handlu detalicznym / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 64 Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych (cz. 2) / Bogusław Śliwczyński USŁUGI LOGISTYCZNE 67 Centra logistyczne w regionie Languedoc-Roussillon / Macjej Mindur 71 Kolejowa infrastruktura logistyczna w aspekcie kryzysu gospodarczego oraz zmian na rynku TSL / Henryk Zielaskiewicz 76 Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie / Joachim Foltys NOWOŚCI Z GS1 82 Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm. Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych (cz. 3) / Anna Kosmacz-Chodorowska 84 Szkolenia stacjonarne GS1 86 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 28)

Recently converted files (publicly available):