• Document: Gemeenskaplike Vraestel GRAAD 10: AFRIKAANS HT VRAESTEL 3: STELWERK INSTRUKSIES EN INLIGTING. OOS-KAAP Onderwysdepartement UITENHAGE DISTRIK
  • Size: 769.36 KB
  • Uploaded: 2019-02-10 21:37:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INSTRUKSIES EN INLIGTING OOS-KAAP 1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: Onderwysdepartement UITENHAGE DISTRIK AFDELING A: Opstel (50) AFDELING B: Langer Transaksionele tekste (50) = (25 x 2) Gemeenskaplike Vraestel 2. Kies en beantwoord EEN vraag uit AFDELING A en TWEE uit AFDELING B. 3. Skryf in die taal waarin jy geassesseer word. 4. Begin ELKE afdeling op ‘n NUWE bladsy. 5. Jy moet jou werk beplan (bv. ‘n kopkaart, diagram, vloeidiagram, GRAAD 10: AFRIKAANS HT sleutelwoorde, ens.) redigeer en jou skryfstukke proeflees. Die VRAESTEL 3: STELWERK beplanning moet VOOR die finale produk gedoen word. 6. Alle beplanning moet duidelik aangedui word. Trek ‘n streep deur die beplanning as jy jou finale weergawe klaar oorgeskryf het. JUNIE 2013 PUNTE: 100 7. Daar word sterk aanbeveel dat jy jou tyd soos volg gebruik:  70 minute vir AFDELING A  50 minute vir AFDELING B TYD: 2 UUR 8. Nommer elke skryfstuk soos wat dit in hierdie vraestel genommer is. 9. Voorsien elke skryfstuk van ‘n gepaste titel / opskrif. Let Wel: Die titel / opskrif word NIE in aanmerking geneem as die getal woorde Hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye getel word NIE. 10. Skryf netjies en leesbaar. 1 AFDELING A: OPSTEL 1.5 Kies EEN van die prente en ontwikkel jou eie tema. VOORSIEN JOU OPSTEL VAN ’N GEPASTE OPSKRIF. VRAAG 1 1.5.1 Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ’n OPSTEL van 300-350 woorde. 1.1 Skryf ‘n opstel met die titel: So het ek my man/vrou/kêrel/nooientjie ontmoet! 1.2. Wat ʼn wonderlike wêreld! Skryf ʼn opstel oor jou dorp/woonbuurt en sy mense. 1.3 Die helfte van alle vroue en ʼn derde van die mans in Suid- Afrika is oorgewig – en ons kinders volg ons voorbeeld. “Kinders ontgroei nie vet nie soos ons oumas gesê het; hulle groei daarin.” Skryf ʼn toespraak waarin jy die noodsaak van ʼn gesonde dieet 1.5.2 beklemtoon. Jy kan ook ʼn voorbeeld van ʼn gebalanseerde spyskaart voorlê wat oorgewig mense sal help om permanent gesond en maerder te wees. Titel: ʼn Eetplan wat wérk 1.4 Die geheimsinnige verdwyning van… 2 1.5.3 AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKSTE VRAAG 2 Kies TWEE van die volgende opdragte en skryf 2 skryfstukke van 180- 200 woorde elk daaroor. 2.1 Woorde wat seer maak Lees onderstaande brief goed deur en voer dan die skryfopdrag uit. Moet nooit iets slegs van ‘n mens sê as jy nie heeltemal seker is dat dit die waarheid is nie. En al weet jy dis die waarheid, vra jouself af waarom dit nodig is om daarvan te praat. Hoekom is dit vir ons mense 1.5.4 so lekker (of nodig) om altyd iets negatiefs van ander te sê? Uit: Sarie, Febr. 2010 Jy lees hierdie woorde en voel baie skuldig, want net vandag het jy iets van ‘n vriend(in) gesê wat nie nodig was nie. Jy besef dat jy hierdie vriend(in) se hart seergemaak het. Bel hom/haar en vra om verskoning vir jou negatiewe woorde. Gee julle gesprek in DIALOOGVORM weer. [25] 3 2.2 WENKE Kies EEN van die onderstaande en skryf die raad neer wat jy aan iemand sal gee wanneer hy/sy Skoen-raad 2.2.1 ‘n motorfiets / trapfiets / bergfiets / veldfiets wil aanskaf. As jy ‘n paar leerstap

Recently converted files (publicly available):