• Document: PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH
  • Size: 113.98 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 14:08:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

mgr Bożena Grabowska Szkoła Podstawowa w Mieroszynie PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas V – VI w roku szkolnym 2010 - 2011 „Non scholae, sed vitae discimus”- Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Program zajęć wyrównawczych Wstęp Program przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej z trudnościami w nauce języka polskiego Cele edukacyjne ogólne: - uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego literackiego językowego, - rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania trudności szczegółowe: - doskonalenie czytania ze zrozumieniem, - bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi, - kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi, - wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, - ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce, - stymulowanie rozwoju uczniów poprzez wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej. Założenia programu W zajęciach uczestniczą uczniowie chętni i wyznaczeni przez nauczyciela języka polskiego. Zdobyte umiejętności wykorzystują na zajęciach podczas wykonywania zadań samodzielnych i w czasie pracy w grupach. Umiejętności zdobywane przez uczniów powodują coraz bardziej świadome posługiwanie się przez nich językiem. Realizacja założeń programowych Organizacja zajęć Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Uczestnicy spotykają się w ustalonym terminie. Praca na zajęciach jest systematyczna i planowa. Pomoce naukowe - ćwiczenia z ortografi - różnego rodzaju słowniki - wybrane przez nauczyciela teksty kultury - przygotowane przez nauczyciela teksty kultury Procedury osiągania celów - praca ze słownikami - ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne - zabawy dydaktyczne - rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury - rozwijanie umiejętności samodzielnego redagowania i pisania krótkich i dłuższych tekstów na dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym oraz czytelności i estetyczności pisma - wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów wiedzy o otaczającym świecie - wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy - kształcenie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań testowych Metody i techniki nauczania - indywidualna praca z tekstem, - zbiorowa praca z tekstem, - rozmowa, - gry dydaktyczne, - mapa mentalna, - wizualizacja Przewidywane osiągnięcia uczniów 1. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej. 2. Znają wartość słów i potrafią je zastosować. 3. Potrafią tworzyć poprawne komunikaty językowe. 4. Korzystają ze słowników i poradników językowych. 5. Dbają o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 6. Rozpoznają i potrafią nazwać terminy literackie. 7. Prawidłowo komponują wybrane formy wypowiedzi pisemnej. 8. Argumentują i dobierają adekwatne środki językowe. 9. Czytają ze zrozumieniem teksty kultury. 10. Dbają o gramatyczną poprawność komponowania wypowiedzi. TREŚCI KSZTAŁCENIA. Liczba Propozycje Cele operacyjne umiejętności Uwagi o realizacji godzin realizacji treści ucznia 5 Czytanie ze Uczeń; zrozumieniem • Czyta wyraźnie, głośno zdaniami, przestrzega znaków interpunkcyjnych, • Doskonali technikę czytania cichego ze zrozumieniem, • Przestrzega właściwego przestankowania, intonacji i akcentów emocjonalnych, • Potrafi zredagować i odpowiedzieć na pytania o treść czytanego tekstu, • Umie wyszukać w tekście wyrazy, zdania, fragmenty, • Określa świat przedstawiony w tekście epickim i sytuację liryczną w poezji, • Wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń, • Dokonuje charakterystyki postaci, • Dokonuje prób oceny bohaterów utworu, • Do

Recently converted files (publicly available):