• Document: I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:
  • Size: 132.4 KB
  • Uploaded: 2018-10-17 05:37:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Guide til 225-timersreglen Forhold der kan indgå i vurderingen af, om en borger skal undtages fra 225-timersreglen Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbe- stemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan man bl.a. finde bekendtgørelsen og vejledningen, svar på ofte stillede spørgsmål, informationer om it-understøttelsen, links til borger.dk-tekster samt pjecen vedrørende 225-timersreglen. http://star.dk/da/Reformer/Jobreform-fase-1-2016.aspx Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Hvilke borgere kan være undtaget fra 225-timerskravet? 2 3. Mulige indsatser der kan hjælpe borgeren i job 6 4. Hvad er ordinært og ustøttet arbejde i forhold til 225-timersreglen? 7 1. Indledning Ifølge lov om aktiv socialpolitik § 13 f, stk. 9, 1. pkt., er en ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurde- res at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, ikke omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reg- len: Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågæl- dende ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det må forventes, at en stor andel af de personer, der er vurderet som aktivitetsparate, vil være omfattet af undtagelsen. Om- vendt må det forventes, at alle jobparate og de fleste uddannelsesparate vil være omfattet af 225 timerskra- vet. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på fo- relæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering, samt personer, der modtager integrationsydelse under revalidering. 225-timersreglen omfatter modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse. Dog er ægte- par, hvor en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor en eller begge ægtefæller har forsør- gelsespligt overfor et barn, hvortil der endnu ikke er opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, samt ugifte perso- ner, der modtager integrationsydelse, ikke omfattet af reglen. Endvidere får ugifte, der modtager uddannelses- hjælp på SU-niveau, ikke nedsat hjælpen som følge af manglende opfyldelse af 225-timerskravet. Det, kommunen skal vurdere, er, om den pågældende borger aktuelt har ressourcer, der gør vedkommende i stand til at arbejde i 225 timer inden for 12 måneder. Det afgørende for vurderingen er ikke, om der aktuelt er adgang til sådan beskæftigelse, men kommunen skal bistå borgeren med at finde beskæftigelse. 1 www.star.dk 1. juli 2016 Guide til 225-timersreglen Forhold der kan indgå i vurderingen af, om en borger skal undtages fra 225-timersreglen Ved vurderingen af om borgeren vil være i stand til at varetage 225 timers arbejde, skal kommunen foretage vurderingen i forhold til de mulige jobs eller jobfunktioner, der er forekommende i bred forstand på arbejdsmar- kedet. Kravet om 225 timers arbejde er et begrænset beskæftigelseskrav. Det forhold, at en borger er vurderet til at skulle have ekstra støtte og hjælp i længere tid end et år, eller er vurderet til ikke at være i stand til at kunne for- sørge sig selv ved ordinært arbejde inden for tre måneder, er ikke ensbetydende med, at vedkommende ikke al- ligevel vil være i stand til at arbejde i begrænset omfang, således at vedkommende kan optjene 225 timers ordi- nært arbejde inden for 12 måneder. 2. Hvilke borgere kan være undtaget fra 225- timerskravet? Vurderingen af, om den enkelte borger er omfattet af 225-timerskravet, skal altid foretages på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes aktuelle arbejdsevne. Arbejdsevnen skal ses i forhold til arbejdskravets be- grænsede omfang, idet de 225 timers arbejde fx kan opfyldes gennem 5-6 timers ugentligt arbejde eller 1½ må- neds fuldtidsarbejde. Kommunen skal vurdere arbejdsevnen med udgangspunkt i borgerens samlede situation, herunder sociale og helbredsmæssige ressourcer og behov. Den samlede vurdering sk

Recently converted files (publicly available):