• Document: Informasjon om muntlig eksamen i engelsk ENG1102 for privatister vår 2019 Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette de...
  • Size: 661.47 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 10:19:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Informasjon om muntlig eksamen i engelsk ENG1102 for privatister vår 2019 Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen i engelsk. Se kompetansemål side 2-3. Slik vil eksamen foregå: Forberedelse 20-25 minutter Du får en lytteprøve eller en ukjent tekst som du skal sette deg inn i. Du kan ta notater og bruke disse under eksaminasjonen. Eksaminasjon 20-30 minutter 1. Først vil du bli spurt om lytteprøven. 2. Deretter vil du bli testet i kompetansemålene fra læreplanen. Eksaminator vil studere leselisten som du forhåpentligvis har levert, og spørre deg ut om tekster/filmer som du har studert. Det er din samlede kompetanse som til slutt skal vurderes. NB! Det er ikke noe krav å levere en leseliste, men vi anbefaler likevel at du gjør det. En leseliste vil gjøre det enklere for deg å øve, og du kan sjekke at du har dekket alle kompetansemålene i læreplanen. Se eksempel på leseliste side 4-5. 1 Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk  vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk  vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon  forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram  forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram  lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner  uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon  innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram  bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon  tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst  forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram  forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner  lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram  bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram  skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon  bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst  produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier  vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte 2 Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land  presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder  drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk  drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden  drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier  drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land  fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette https://www.udir.no/kl06/ENG1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-–- studieforberedende-utdanningsprogram-og-vg2---yrkesfaglige-utdanningsprogram 3 Eksempel på leseliste for muntlig eksamen i engelsk ENG1102 Læreverk: Targets, 2015. Balsvik, Bratberg, Henry, Kagge, Philstrøm, Aschehoug, Mål: drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land Understanding Britain p.81-86 British government p.109-111 The USA- A Patchwork Nation p.142-149 American government p.167-171 South Africa p.234-235 Canada: p.205-207 Mål: presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder Her må du bare følge med i media hva som diskuter

Recently converted files (publicly available):