• Document: Monetaryzm i nowa ekonomia klasyczna
 • Size: 377.96 KB
 • Uploaded: 2019-05-17 19:27:40
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Monetaryzm i nowa ekonomia klasyczna Milton Friedman Janina Godłów – Legiędź Uniwersytet Łódzki Milton Friedman Stagflacja i monetaryzm Wyzwanie dla ortodoksji keynesowskiej Nagroda Nobla – 1976 Nowa ekonomia klasyczna WaŜniejsze dzieła: Studies in the Quantity Theory of Money, 1956 A Theory of Consumption Function, 1957 Capitalism and Freedom, 1962 A Monetary History of the United States 1867-1960 ( z A. Schwartz), 1963 Free to Choose ( z Rose Friedman), 1980 Inne tytuły po polsku Intrygujący pieniądz, 1993 Wolny wybór, 1994 Polityka i tyrania, 1993 M. Belka, Doktryna ekonomiczna Miltona Friedmana, 1986 Wizję optymalnego systemu społecznego, zwłaszcza roli państwa w gospodarce przedstawił w pracy Kapitalizm i wolność oraz Wolny wybór. Za podstawowe wartości uznał wolność, efektywność ekonomiczną i równość szans. Na płaszczyźnie politycznej rewolucja monetarystyczna oznaczała powrót do ideałów klasycznego liberalizmu – do systemu wolnorynkowego kapitalizmu z ograniczoną rolą państwa w gospodarce. Na płaszczyźnie teoretyczno-empirycznej monetaryzm Friedmana moŜna sprowadzić do następujących tez: • Zmiany podaŜy pieniądza są głównym czynnikiem wyjaśniającym zmiany poziomu nominalnego dochodu. • Popyt na pieniądz jest stabilny. • Nadmiar pieniądza jednostki przeznaczają raczej na zakup dóbr niŜ papierów wartościowych. • Nadmierna podaŜ pieniądza jest przyczyną inflacji( pienięŜna teoria inflacji). • W długim okresie nie ma wymienności między bezrobociem a inflacją. Krzywa Phillipsa w długim okresie jest pionowa, wyznacza ją naturalna stopa bezrobocia. (teoria naturalnej stopy bezrobocia). • Bilans płatniczy jest zjawiskiem pienięŜnym. Na podstawie powyŜszych tez Friedman sformułował postulaty dotyczące polityki ekonomicznej: • Polityka monetarna jest efektywniejsza od polityki fiskalnej. • Polityka ekonomiczna powinna być oparta na zasadach. • Głównym motywem polityki monetarnej powinno być dąŜenie do utrzymaniu stabilności cen, a to jest moŜliwe poprzez kontrolę podaŜy pieniądza. Ilościowa teoria pieniądza jako punkt wyjścia monetaryzmu Równanie wymiany MV =PT M - ilość pieniądza V - szybkość obiegu pieniądza P – przeciętny poziom cen T – wolumen transakcji Zał: 1. Stały wolumen transakcji ( zaleŜy od czynników realnych , a nie zmiennych równania 2. Stała szybkość obiegu pieniądza 3. Pieniądz czynnikiem egzogenicznych w stosunku do gospodarki, tzn. M jest zmienną niezaleŜną. Zatem P = MV/T Teoria dochodu nominalnego Zmiany podaŜy pieniądza powodują MV ≡ PY opóźnione w czasie zmiany aktywności Y – dochód realny gospodarczej mierzonej wielkością dochodu PY – dochód nominalny nominalnego. Nie potrafimy jednak określić, jak wpływ pieniądza rozkłada się między poziom cen i poziom dochodu realnego. W okresie krótkim: PodaŜ pieniądza kształtuje dochód M P nominalny zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, natomiast wpływ na dochód Y realny w okresie długim zanika. Z punktu widzenia długiego okresu podaŜ W okresie długim: pieniądza decyduje o poziomie cen, wzrost M P podaŜy pieniądza prowadzi do inflacji. Y Mechanizm transmisji Podmioty gospodarcze starają się maksymalizować dochód z posiadanego portfela aktywów. Równowaga portfela aktywów występuje wówczas, gdy jego struktura zapewnia wyrównanie krańcowej rentowności róŜnych form aktywów. Wzrost podaŜy pieniądza zakłóca równowagę portfela. NadwyŜkowe ilości pieniądza inwestowane są najpierw w aktywa finansowe (obligacje i akcje). W miarę wzrostu kursów papierów wartościowych przedmiotem zainteresowania stają się aktywa niefinansowe: dobra kapitałowe i dobra konsumpcyjne trwałego uŜytku. To jest właśnie szczególny sposób wpływu na rynek towarowy, który wynika stąd, Ŝe Friedman traktuje aktywa finansowe i rzeczowe jako dość bliskie substytuty. Funkcja popytu na pieniądz Friedman załoŜenie o stałej szybkości obiegu pieniądza zastąpił hipotezą o stabilnej funkcji popytu na pieniądz. Pieniądz jest nie tylko środkiem wymiany, ale takŜe elementem portfela aktywów. Md/P = f (Y, r, P) Y - dochód permanentny r - stopa przychodów od aktywów finansowych P - oczekiwana stopa inflacji

Recently converted files (publicly available):