• Document: PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLAS INTEGRACYJNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH
  • Size: 99.5 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:28:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLAS INTEGRACYJNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH „ W wychowaniu chodzi właśnie o to, aŜeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aŜeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aŜeby równieŜ umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. /Z przemówienia wygłoszonego przez Ojca Św. w UNESCO – 1980 r./ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 CELE GŁÓWNE 1. Tworzenie warunków dla rozwoju uczniów o zróŜnicowanych moŜliwościach. 2. Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji – tworzenie prawidłowych relacji społecznych. 3. Uczenie się we współdziałaniu, wzajemna inspiracja i wspieranie się w procesie edukacyjnym. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Stwarzanie moŜliwości wzajemnego uczenia się, poznawanie swoich moŜliwości i ograniczeń. 2. Uczenie wraŜliwości i wzajemnej akceptacji. 3. Uświadomienie, Ŝe wszyscy uczniowie mają takie same potrzeby, niezaleŜnie od stopnia sprawności, sposobu zachowania oraz rodzaju wsparcia edukacyjnego. 4. Uczenie adekwatnej samooceny i rozumienia uczuć. 5. Uczenie współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy. 6. Stwarzanie szansy uczenia się dawania i przyjmowania pomocy. 7. Kształtowanie właściwej postawy dziecka niepełnosprawnego wobec siebie i innych. Włączanie uczniów niepełnosprawnych we wszystkie zajęcia w klasie. 8. Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym pracy na poziomie odpowiadającym ich dąŜeniom i oczekiwaniom. 9. Wypracowanie zasad współdziałania z rodziną (opiekunami) dziecka – w czasie spotkań z rodzicami tworzenie warunków i atmosfery do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań. 10. Zapoznanie z przyjętymi przez szkołę systemami wartości i kształtowanie postaw. 11. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. 2 I. ROZPOZNAWANIE I ZINTEGROWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZADANIE ZADAŃ TERMIN I UWAGI O REALIZACJI 1. Diagnoza • Analiza i ocena sytuacji -dyrekcja szkoły; środowiska wychowawczej w klasach -wychowawcy klas wychowawczego klas integracyjnych. IX integracyjnych; integracyjnych • Działania diagnostyczne w 2008 -psycholog; stosunku do uczniów - pedagog specjalny niepełnosprawnych. - nauczyciele • Zapoznanie nauczycieli z przedmiotów; postępowaniem z dziećmi i - nauczyciele przewlekle chorymi. współorganizujący • Rozmowy indywidualne z kształcenie rodzicami. integracyjne; • Rozpoznawanie bieŜących sytuacji Cały rok -kierownik i problemowych w klasach. wychowawca • Tematyka godzin wychowawczych. świetlicy; • Zajęcia świetlicowe. • Zajęcia integracyjne szczególnie dla uczniów klas I z udziałem pedagoga, psychologa oraz pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. • Prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeŜenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych uczniów: teczka wychowawcy, zeszyty obserwacji, zeszyty uwag 2. Organizacja • Wybory do samorządów IX 2008 -wychowawcy klas zespołów klasowych. klasowych. • Poznanie (lub przypomnienie) praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie i Regulaminie szkoły). -wszyscy

Recently converted files (publicly available):