• Document: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
  • Size: 3.26 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:28:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH Wprowadzenie Pod ogólnym okre leniem tworzywa rozumie si materia y maj ce w asno ci zezwalaj ce na wykonywanie przedmiotów u ytkowych. Tworzywem sztucznym jest materia wytwo- rzony metod syntezy lub przez modyfikowanie zwi zków wyst puj cych w naturze. Two- rzywa sztuczne w zale no ci od pochodzenia dzieli si na organiczne i nieorganiczne (szk o, cement itp.), a w zale no ci od ci aru cz steczkowego na ma o- i wielocz steczkowe (gra- niczna warto ' 5000... 10 000). Stopie polimeryzacji ró"nych tworzyw sztucznych Maj one istotne zastosowanie w wielu wa nych ga ziach przemys u, m.in. w lakierniczym, gumowym, tworzyw sztucznych, w ókien syntetycznych i w papierniczym. Liczba rodzajów polimerów, podobnie jak i metali oraz materia ów ceramicznych, jest osza amiaj co du a i zwi ksza si ka dego roku. Dlatego warto wybra' niektóre polimery "typowe", stanowi ce przyk ady dla danej grupy; pozosta e polimery mog by' traktowane podobnie jak te przyk a- dowe. Interesuj ce nas grupy polimerów to: a) Polimery termoplastyczne (termoplasty), np. polietylen, który mi knie podczas ogrzewania. b) Polimery termoutwardzalne (duroplasty) lub ywice, takie jak np. epoksydowe, które utwardza si przez podgrzewanie zmieszanych ze sob dwu sk adników ( ywicy i utwardza- cza). c) Elastomery lub gumy. d) Polimery naturalne, jak np. celuloza, lignina i bia ko, które stanowi podstawy mecha- niczne ycia wi kszo ci ro lin i zwierz t. Podstawowe typy reakcji prowadz ce do otrzymywania polimerów (polireakcje) 1 Termiczne zakresy stanu tworzyw 1. plastomery - tworzywa, których wyd u enie w temperaturze pokojowej nie przekracza 100% a) duroplasty - ich utwardzenie nast puje w wyniku powstawania wi za3 sieciuj cych, zatem utwardzone duroplasty s nierozpuszczalne, a po ogrzaniu nie przechodz w stan ciek y, lecz przy nadmiernym nagrzaniu nast puje ich rozk ad - polimery termoutwardzalne - wi zania sieciuj ce tworz si wskutek ogrzewania - polimery chemoutwardzalne - utwardzenie ich nast puje pod wp ywem dodanych rodków sieciuj cych b) termoplasty - podczas ogrzewania ka dorazowo mi kn , a po ostygni ciu twardniej . Przed osi gni ciem zakresu rozk adu termicznego tworzywa te przechodz przez zakres temperaturowy, w którym s zdolne do odwracalnego formowania. 2. elastomery - tworzywa, które w temperaturze pokojowej wykazuj wyd u enia przekraczaj ce 100%. S one mocno usieciowane chemicznie i z tego wzgl du 2 wykazuj zdecydowany zakres gumowo-elastyczny, który w wy szych temperaturach przechodzi w zakres rozk adu termicznego. Podobnie jak przy duroplastach formowanie plastyczne elastomerów z regu y nie jest mo liwe W asno ci polimerów Polimery termoutwardzalne - ze wzgl du na usieciowanie przestrzenne maj du wytrzyma o ', twardo ' i sztywno ', natomiast ich ci gliwo ' i odporno ' na p kanie jest ma a. W asno ci mechaniczne polimerów termoutwardzalnych rosn ze wzrostem stopnia usieciowania, natomiast w asno ci plastyczne ulegaj pogorszeniu. Surowce dodatkowe W celu polepszenia w asno ci u ytkowych lub obni enia kosztów wytwarzania wprowadza si do polimerów ró nego rodzaju dodatki. Zalicza si do nich: • nape niacze - s dodawane w celu zwi kszenia wytrzyma o ci polimerów g ównie przez ograniczenie zdolno ci do przemieszcze3 cz steczek liniowych. Zwi kszaj one równie stabilno ' wymiarow i obni aj koszt wytwarzania wyrobów (krótkow óknista celuloza, skrawki tkanin, krzemionka, mika, proszki metali i sadza) • zmi kczacze - s dodawane w celu obni enia temperatury zeszklenia, a przez to zwi kszenia plastyczno ci polimeru w okre lonym przedziale temperatury (estry kwasów dwu- i trójkarboksylowych) • stabilizatory - zapobiegaj rozk adowi polimeru pod wp ywem utleniania, promieniowania nadfioletowego lub podwy szonej temperatury (zwi zki o owiowe, wapniowe, cynowe, sadza) • rodki smaruj ce - s dodawane w celu u atwienia przetwórstwa polimerów. Ich zadaniem jest zmniejszenie lepko ci polimeru podczas formowania i zmniejszenie przyczepno ci polimeru do gor cych powierzchni maszyn przetwórczych (parafiny i woski) • rodki zmniejszaj ce palno ' - chloroparafiny, czterobromobenzen lub pi ciobromobenzen. • rodki barwi ce - nadaj polimerom dane zabarwienie ( ó cie3 chromowa, tlenki elaza, ultramaryna, selenek kadmowy, oran chromowy, siarczek kadmowy, ziele3 chromoa ,

Recently converted files (publicly available):