• Document: II
  • Size: 6.87 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 17:56:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace NOVINKY V CENOVÉ SOUSTAVĚ ÚRS 2012/II ÚRS PRAHA, a. s. Pražská 18 102 00 Praha 10 tel.: 267 219 525 e-mail: obchod@urspraha.cz www.pro-rozpocty.cz Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace A. NOVINKY A ÚPRAVY V SOUSTAVĚ OBECNĚ Ve vydání 2012/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno přes 1 500 položek v celkem 22 katalozích. Téměř 3 600 položek bylo přepracováno. Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje bezmála 41 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno přes 1 000 nových výrobků a materiálů a více než 30 000 bylo aktualizováno. B. PŘEPRACOVANÉ OBLASTI A NOVÉ ČÁSTI KATALOGŮ Montované konstrukce z betonových dílců – katalog 801-2 Budovy a haly – montované: kompletně přepracovány části pro montáže betonových dílců, které jsou nyní v následujícím členění: A01 Všeobecné konstrukce, A02 Montovaný skelet z betonových dílců pro budovy, A03 Montované budovy z plošných betonových dílců, A04 Montované haly z betonových dílců, A05 Montované kolektory a kanály pro umístění vedení; v částech A02, A03 a A04 byly doplněny položky pro montáž dílců se svařovanými spoji, ve kterých jsou reprezentativně započteny svary dílců při montáži. Stříkaná PUR izolace – katalog 800-713 Izolace tepelné: nová část A06 obsahuje ceny tepelných izolací včetně materiálu – stříkaná po- lyuretanová izolace (lehká polyuretanová pěna SOFT pro interiéry; tvrdá polyuretanová pěna pro zemědělské a průmyslové objekty; střešní tepelně-hydroizolační systém – tvrdá pochůzná vrstva včetně ochrany proti UV záření); v části C01 – oprava střešního tepelně-hydroizolač- ního systému z PUR pěny Tepelná čerpadla v katalogu 800-731 Ústřední vytápění: část A02 – tepelná čerpadla země/voda, vzduch/voda; nerezové zásobníky teplé vody a  akumulační zásobníky topné vody; rozdělovače a sběrače z PE100 SDR11 pro geotermální vertikální sondy a pro zemní plošné kolektory; část A03 – primární okruhy: potrubí z PE100 SDR11; ochrana potrubí izolačními trubicemi; napouštění potrubí nemrznoucí směsí; prostupo- vé manžety Překopy inženýrských sítí doplněny v katalozích: 800-1 Zemní práce – v části A02 hloubení jam, rýh a šachet a jejich pažení; zásypy a obsypy 822-1 Komunikace pozemní a letiště – v části C01 práce rozebrání dlažeb a odstranění podkladů; opravy krytů po překopech Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace C. VYBRANÉ NOVINKY A ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH KATALOZÍCH Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 800-1 Zemní práce cena hmotnost Nové položkapoložky popis při maloobjemových překopech inženýrských sítí z m.j. důvodů Kčhavárií t nebo běžných oprav – hloubení jam, rýh a šachet a jejich pažení; zásypy a obsypy. V cenách Společné Část A02 jsou zemní započteny náklady práce pro na mechanizaci, objekty třídu oborů horniny i ztížené 821 podmínky až 828 dané charakterem výkopiště (staveniště). Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 131 .5-10.. Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských cena sítí hmotnost položka popis m.j. strojně Kč t Část A02 Společné objemu do 15 mzemní práce pro objekty oborů 821 3 131 15-1011 až 828 Ukáz

Recently converted files (publicly available):