• Document: PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL AKIDAH KELAS IX SEMESTER GENAP DI SMP MUHAMMADIYAH 1 KLATEN
  • Size: 8.44 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 22:40:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL AKIDAH KELAS IX SEMESTER GENAP DI SMP MUHAMMADIYAH 1 KLATEN Oleh: Muhammad Bakhri Jurjani, S.Fil.I. NIM: 1420411011 TESIS Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Progam Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam YOGYAKARTA 2016 MOTTO          “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. Al-Insyirah (94): 6-7) ‫يٍَََج َدَوج َد‬ “Siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapatkan kesuksesan” vii PERSEMBAHAN Tesis ini kami persembahkan untuk Isteri tercinta Rini Arbaniyah, S.Fil.I. dan buah hati tersayang Tsaqifa Tazkiyatun Nafisa(Tazkya), Tsabitha Althaf Nadhifa (Altha), Almamater tercinta Pascasarjana Progam Studi Pendidikan Islam Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta viii KATA PENGANTAR Alhamdulillāh, penulis panjatkan rasa puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufīq, dan hidāyah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL AKIDAH KELAS IX SEMESTER GENAP DI SMP MUHAMMADIYAH 1 KLATEN”. Shalāwat dan salām semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, beliaulah sumber teladan dan pembelajaran dalam membentuk karakter bagi setiap muslim. Penulis juga menyadari bahwa pelaksanaan penelitian dan penyusunan hasil tesis ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan, motivasi, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini. 3. Dr. Sumedi, M.Ag. selaku pembimbing dan penguji tesis ini yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan sumbangan pemikiran, petunjuk, arahan, dan motivasi kepada peneliti sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. 4. Para Guru Besar, Doktor, dan seluruh dosen serta staf Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ix bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan progam Magister ini dengan baik. 5. Kedua orang tua penyusun (Ayah Hardani dan Ibu Sri Hartini) dan mertua (Ayah Hadlirin dan Ibu Mujiyanti) yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi dalam penyelesaian progam Magister ini. 6. Bapak Priyono, S.Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten, beserta para guru, karyawan yang telah mengijinkan peneliti mengumpulkan data, informasi, serta membantu penulis dalam penelitian tesis ini. 7. Isteri tercinta Rini Arbaniyah, S.Fil.I. yang senantiasa berjihad, mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini, dan buah hati tersayang Tsaqifa Tazkiyatun Nafisa (Tazkya) dan Tsabitha Althaf Nadhifa (Altha) yang senantiasa menghibur dan menyejukkan hati serta penyemangat dalam penyusunan tesis ini. 8. Rekan-rekan satu perjuangan Progam Pascasarjana kelas PAI C Non- reguler angkatan 2014 yang banyak menuangkan ide-idenya kepada penulis. 9. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya pengembangan bahan ajar x ABSTRAK Pengembangan bahan ajar modul Akidah kelas IX semester genap di SMP Muhammadiyah 1 Klaten merupakan tesis yang diangkat oleh peneliti sebagai solusi terhadap minimnya bahan ajar Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bawah naungan Pe

Recently converted files (publicly available):