• Document: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. H Sešit 7t: Krajina Orlická. = V P R i L Z l E. V P R A Z E V Y D Á V Á NÁ K LA D EM KLUBU Ů ESK ÍC H TURISTŮ
  • Size: 2.47 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:46:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

H S e š i t 7 t : Krajina O r l ic k á . = VYDÁVÁ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V P R iL Z lE . V P R A Z E . 1895. NÁKLADEM KLUBU Ů ESK ÍCH TU R ISTŮ T I S K E M F. élM ÁŮKA. ČESKÝM KRAJEM. 2 V ydáva K lu b českých turistů. Č íslo 7. : KRAJHA ORIICKÁ. L i čí ČENĚK KALANDRA V PRAZE, N Á K L A D E M K L U B U Č E S K Ý C H T U R IS T Ů . — T IS K E M F . Š IM Á Č K A . 1895. ÚVOD. (Jä/o nedávna málo známé a zřídka nav štěv ované kraje m ezi o b ěm a Orlicem i, dolní Metují a hraničním hřebenem pohoří O rlického v novější tep rv dobé stávají se cílem vý ­ let níků i cesto vatelův. Ovšem j s o u to na v ě t š :ně jen p o ­ věstn ý krásam i přírodními i lahodou svého ok olí Brandýs nad O rlicí Tichou, závodící s ním v posledních letech PotŠtýn s Liticem i nad Orlicí Divok ou, útulné zákoutí, v tišin á ch lesních opodál Metuje sk ry té lázně „Re^ek“ a stále rostoucí oblibě se těšící „ S tu d á n k a “ u Rychnova n. Kn. .> * A přece j a k ý c h nep ozn aných , nedoceněn ých, ba n e ­ vy ro vn ateln ých vděků sk ryto ve hlubokých roklích podél i napříč u řečišť všech tří jm enovaných řek, ve tmavých šu m n ých hvozdech p o hraničného hřbetu, v s y t é zeleni bujných lučin po úbočích hor i v ú(Jolr bystrých “p o t o k ů ! R ajský kraj - zap om en utý. -*■ B y v a lo t jinak před stalet ími. V náhradu nevším avosti, ja ká podílem této k r a ­ jiny, zůstala j í původnost, m álo dotknutá ruchem sv ěto véh o pok roku. I ten to ponen áh lu sice, však nezdol né vniká sem, zanáše n tep nam i že lezničních k o lej í; těc h to posud v Šíré t é krajině dosti poskrovnu. A n á sle d e k ? K rom ě zach ované původnosti jiný, méně u tě šen ý . V c e l é krajině O rlické není vět šího m ěsta. Proh lé dn ěm e Český v ý c h o d : Ú p a má T r u t n o v , M e t u j e svůj N á c h o d a opodál B r o u m o v , L o u č n ó 1* h o n o sí se L i t o m y š l í a ry ch le nyni ro sto u cím M ý t e m Vysokým. Při obou Orlicích p ou ze K o s t e l e c a Ú s t í j e v í čilejší ž iv o t ; něk dejší střed c e lé krajiny R y c h n o v n a d K n ě ž n o u t ěžce zápusí s nep řízn ivými p om ěry, a L a n š k r o u n , vých od n ě od T ř e b o v k y , ček á novéh o vzpružení. A le nechť se b e v i c e zneuznáván i zanedbáván, nám povžd y vzácn ým & drahým zůstane kraj Orlický. 1. C h o c e ň . Až tém ě ř do let še d e sátý ch nep atrné městečko, p o ­ vzn es la se Choceň vytrvalou pílí a pokroku milovností a r á zn o s tí sv ého občanstva do přední řady mezi m en ší m ěsta čes k é h o východu. N á k la d n é budovy nádražní, r o z ­ le h lý park, z a nímž, průčelím do města, se tají kn ížecí zám ek , opod ál pak n íže pod m ěstem v elk á přádelna činí p oh led na Choceň zvláště od jihu přívětivým a půvab zv ýšen j e š t ě ta ra sov itě stoupajícím pozadím. Jeť Choceň ja k o b y přechodem z „kraje*1 do „h o r u. Minul jsem nádraží i čt yřn áso bné za ním aleje m o ­ hutn ých sta letý ch lip, j e ž kdyBi bezpochyb y s parkem so u visely, a vešed na most, klen oucí se tu přes kolej e drá hy do zn ačné výše, stanul jsem , abych popatřil na vjezd d o tunelu, jen ž u sa m ého měBta j e s t prokopán. K olej e trati mizejí v temnot ách, o sto sáh u dále vystupujíce do d ivu krásn éh o údolí P elinsk éh o. Z a m ostem vcházíme již d o u lice, d lonhé, dosti p ěk n ě upravené, ale jinak n e v ý - etavn é, táhn ou cí se s domky sk o ro vesm ěs přízemními až k zám ku k n ížat Kinských v levo a knížecím u pivovaru v pravo. T é t o části města řiká se „na Chocínku**. Z ám ek j e budova sic e jednopatrová, n icm én ě vyniká svým čistým sloh em ozd o b n é vlaské renaissance. PředměBtí nádražní i zám ek od d ělen y jsou od m ěsta T ichou Orlicí, na jejímž pravém břehu rozloženo vla9tnl město. P o novém železném m ostě vej dem e do široké ulice, n ejživ ějš í a nejpěkněj ší v m ěstě, od dvaceti l e t skoro úplně p řesta věn é. M im o p ě

Recently converted files (publicly available):