• Document: Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch
  • Size: 147.29 KB
  • Uploaded: 2018-10-21 09:13:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów – dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki. Zaprezentowano między innymi: • podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, szczegółowo opisując przede wszystkim produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną; pieniądz i system bankowy; stopy procentowe; politykę pieniężną; podaż globalną; inflację; bezrobocie; kursy walutowe i bilans płatniczy; cykle koniunkturalne; handel międzynarodowy; • zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, w tym obszerną analizę kryzysu finansowego – jego przyczyn i skutków; • nowe narzędzia dydaktyczne, takie jak ponadobowiązkowe rozszerzenie matematyczne. Autorami podręcznika są wybitni uczeni i wykładowcy ekonomii, mający duże doświadczenie w doradztwie gospodarczym. Przekład na język polski jest zasługą pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Spis treści : CZĘŚĆ IV Makroekonomia Rozdział 15. Wprowadzenie do makroekonomii 15.1. Podstawowe problemy makroekonomiczne 15.2. Wybrane fakty 15.3. Ramy analizy: krótki przegląd 15.4. Rachunek dochodu narodowego 15.5. Co wyraża produkt narodowy brutto? 15.6. Porównania międzynarodowe Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 16. Produkcja i popyt globalny 16.1. Składniki popytu globalnego 16.2. Popyt globalny 16.3. Produkcja zapewniająca równowagę 16.4. Inne podejście: zamierzone oszczędności są równe zamierzonym inwestycjom 16.5. Spadek popytu globalnego 16.6. Mnożnik 16.7. Paradoks oszczędzania 16.8. Rola czynnika zaufania Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 17. Polityka fiskalna i handel zagraniczny 17.1. Udział państwa w ruchu okrężnym 17.2. Państwo a popyt globalny 17.3. Budżet państwa 17.4. Deficyt a charakter polityki fiskalnej państwa 17.5. Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna 17.6. Dług publiczny i deficyt 17.7. Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 18. Pieniądz i system bankowy 18.1. Funkcje pieniądza 18.2. Współczesny system bankowy 18.3. Kreacja pieniądza przez banki 18.4. Kryzysy finansowe 18.5. Tradycyjna teoria podaży pieniądza 18.6. Podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii po reformach z 2006 r. 18.7. Popyt na pieniądz Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 19. Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej 19.1. Bank Anglii 19.2. Tradycyjne narzędzia kontroli podaży pieniądza 19.3. Ostatnia instancja kredytowa 19.4. Równowaga na rynkach finansowych 19.5. Kontrola podaży pieniądza 19.6. Cele i narzędzia polityki pieniężnej 19.7. Mechanizm transmisyjny Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 20. Polityka pieniężna i fiskalna 20.1. Polityka pieniężna 20.2. Model IS–LM 20.3. Model IS–LM w działaniu 20.4. Wstrząsy popytowe na rynku pieniądza 20.5. Możliwe kombinacje polityki fiskalnej i pieniężnej 20.6. Efekty przyszłych podatków 20.7. Zarządzanie popytem — druga odsłona Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 21. Podaż globalna, ceny i proces dostosowań 21.1. Inflacja i popyt globalny 21.2. Podaż globalna 21.3. Inflacja odpowiadająca równowadze 21.4. Rynek pracy i zmiany płac 21.5. Krótkookresowa podaż globalna 21.6. Proces dostosowań . 21.7. Powolny przebieg dostosowań do wstrząsów makroekonomicznych 21.8. Konflikt celów polityki pieniężnej Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 22. Inflacja, oczekiwania i wiarygodność 22.1. Pieniądz i inflacja 22.2. Inflacja i stopa procentowa 22.3. Inflacja, pieniądz i deficyt budżetowy 22.4. Inflacja, bezrobocie i produkcja 22.5. Koszty inflacji 22.6. Metody walki z inflacją 22.7. Komitet Polityki Pieniężnej Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 23. Bezrobocie 23.1. Rynek pracy 23.2. Analiza bezrobocia 23.3. Przyczyny zmian poziomu bezrobocia 23.4. Cykliczne zmiany wielkości bezrobocia 23.5. Koszt bezrobocia Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 24. Kursy walutowe i bilans płatniczy 24.1. Rynek walutowy 24.2. Systemy kursu walutowego 24.3. Bilans płatniczy 24.4. Realny kurs walutowy 24.5. Determinanty rachunku obrotów bieżących 24.6. Rachunek obrotów finansowych 24.7. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna 24.8. Realny kurs walutowy zapewniający równowagę w długim okresie Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 25. Makroekonomia gospodarki otwartej 25.1. Stały kurs walutowy 25.2. Polityka makroekonomiczna w warunkach stałego kursu walutowego 25.3. Dewaluacja 25.4. Płynny kurs walutowy 25.5. Polityka pieniężna i fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego Podsumowanie Pytania sprawdzające Rozdział 26. Wzrost gospodarczy 26.1. Wprowadzenie 26.2. Czynniki wzrostu 26.3. Wiedza techniczna 26.4. Wzrost i akumulacja 26.5. Wzrost gospodarczy a postęp techniczny 26.6. Wzrost gosp

Recently converted files (publicly available):