• Document: Tarih ve Sayı
  • Size: 747.76 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 17:28:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (KADIN) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 10UMS0093-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kuaför (Kadın) (Seviye 4) 10UMS0093-4 / 28.09.2010/00 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: KUAFÖR (KADIN) Seviye: 4I Referans Kodu: 10UMS0093-4 TÜRKĠYE ESNAF VE SANATKARLARI Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): KONFEDERASYONU (TESK) Standardı Doğrulayan Sektör MYK Toplumsal ve KiĢisel Hizmetler Sektör Komitesi: Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ 28.09.2010 Tarih ve 2010/54 Sayılı Karar Sayı: Resmi Gazete Tarih/Sayı: 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiĢtir. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 2 Kuaför (Kadın) (Seviye 4) 10UMS0093-4 / 28.09.2010/00 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR DEFRĠZE: Saçı düzleĢtirme iĢlemini, DEKOLARE: Saçın rengini açmayı, EFĠLE MAKASI: Bir kenarı bıçak, diğer kenarı ise tarak biçiminde veya her iki tarafı bıçak biçiminde olan, saçı seyreltmede kullanılan ve saç uçlarını inceltmeye yarayan makası, FRĠKSĠYON: Saç yıkama / bakım esnasında müĢterinin baĢına uygulanan bir masaj türünü, HELEZON: Saç çıkıĢ yönünü, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı, ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): ÇalıĢanı, yürütülen iĢten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karĢı koruyan, çalıĢan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıĢ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KLĠMAZON: Kimyasal iĢlemleri ısı vererek hızlandıran cihazı, MĠZAMPLĠ: Saça dalga vermek amacıyla eĢit tutamlar alıp öne doğru tarayarak, bigudilere sardıktan sonra fileye geçirilip, mizampli makinesinde bekletilerek elde edilen geçici Ģekil verme iĢlemini, NÖTRALĠZATÖR: Saça kalıcı Ģekil verme iĢleminde kullanılan toz-sıvı kozmetik ürününü, PENUVAR: ĠĢlem öncesi müĢteriye giydirilen önlüğü, PERHĠDROL: Saç açma iĢlemi sırasında kullanılan renk açıcı kozmetik ürününü, PĠGMENTASYON: Saç boyanmadan önce boyayı dengelemek için yapılan iĢlemi, ġESUAR: Mizampli iĢleminde saçı kurutmak için kullanılan cihazı, VĠGO: Saç kurutma makinesinin ucuna takılan saç Ģekillendiricisini, VOLÜM: Hacmi, ZEKZEL: Saçın eĢit biçimde tutamlara ayrılarak sarıldıktan sonra pamuk ve parmaklar yardımıyla Ģekillendirilmesini, © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 3 Kuaför (Kadın) (Seviye 4) 10UMS0093-4 / 28.09.2010/00 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No ZEFĠRAN: Dezenfektan olarak kullanılan “benzelyum klorür” ü ifade eder. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 4 Kuaför (Kadın) (Seviye 4) 10UMS0093-4 / 28.09.2010/00 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ ................................................................................................................................. 6 2. MESLEK TANITIMI ....................................................................................................... 7 2.1. Meslek Tanımı............................................................................................................ 7 2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ................................... 7 2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile Ġlgili Düzenlemeler ...................

Recently converted files (publicly available):