• Document: JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ ]
  • Size: 532.28 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 19:36:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] Z okazji dnia dziecka - 1 czerwca 2010 PYTHON DLA DZIECI Z MODUŁEM TURTLE 2 LOGO i moduł turtle • LOGO język stworzony do nauki programowania przez Wally Feurzig & Seymour Papert w 1966/7 • LOGO język funkcjonalny (dialekt Lisp) z grafiką żółwia • Moduł turtle – implementuje grafikę żółwia z LOGO w Pythonie 3 Żółw w trybie interaktywnym >>> from turtle import * >>> forward(100) >>> left(90) >>> forward(100) >>> left(90) >>> forward(100) >>> left(90) >>> forward(100) >>> left(90) 4 Grafiki Żółwia - ruchy • Ruch i rysowanie • Stan Żółwia – forward() | fd() – backward() | bk() | back() – position() | pos() – right() | rt() – left() | lt() – towards() – goto() | setpos() | setposition() – setx() – xcor() – sety() – ycor() – setheading() | seth() – home() – heading() – circle() – dot() – distance() – stamp() • Ustawienia – clearstamp() – clearstamps() – degrees() – undo() – speed() – radians() 5 Grafiki Żółwia - rysowanie • Stan rysowania • Wypełnienie – pendown() | pd() | – fill() down() – begin_fill() – penup() | pu() | up() – end_fill() – pensize() | width() • Inne – pen() – reset() – isdown() – clear() • Kolor – write() – color() – pencolor() – fillcolor() 6 Grafiki Żółwia – inne • Widocznośd • Inne metody – showturtle() | st() – begin_poly() – hideturtle() | ht() – end_poly() – isvisible() – get_poly() • Wygląd – clone() – shape() – getturtle() | getpen() – resizemode() – getscreen() – shapesize() | turtlesize() – setundobuffer() – settiltangle() – undobufferentries() – tiltangle() – tracer() – tilt() – window_width() • Zdarzenia – window_height() – onclick() – onrelease() – ondrag() 7 Konfiguracja modułu turtle – plik turtle.cfg width = 400 height = 300 canvwidth = 800 canvheight = 600 shape = turtle mode = logo language = german moduł turtle – patrz dokumentacja Pythona8 Przykłady Demo\* w dystrybucji źródeł Pyhona • cgi CGI examples (see also ../Tools/faqwiz/.) • classes Some examples of how to use classes. • comparisons A set of responses to a really old language-comparison challenge. • curses A set of curses demos. • embed An example of embedding Python in another application (see also pysvr). • imputil Demonstration subclasses of imputil.Importer. • md5test Test program for the optional md5 module. • metaclasses The code from the 1.5 metaclasses paper on the web. • parser Example using the parser module • pdist Old, unfinished code messing with CVS, RCS and remote files • pysvr An example of embedding Python in a threaded application • rpc A set of classes for building clients and servers for Sun RPC • scripts Some useful Python scripts that I put in my bin directory • sockets Examples for the new built-in module 'socket' • threads Demos that use the 'thread' module • tix Demos using the Tix widget set addition to Tkinter • tkinter Demos using the Tk interface (including Matt Conway's excellent set of demos) • xml Some XML demos • zlib Some demos for the zlib module (see also the standard library module gzip.py) • turtle przykłady grafiki Żółwia 9 Demo\turtle\turtleDemo.py • Aplikacja do uruchamiania przykładów (opisanych na następnym slajdzie) 10 Name Description

Recently converted files (publicly available):