• Document: AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO
  • Size: 148.94 KB
  • Uploaded: 2018-10-16 19:18:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO HOOFDSTUK 2 1. SOORTEN AANDELEN Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een nv of bv. Naast gewone aandelen zijn er preferente aandelen. De aandeelhouders die preferente aandelen bezitten, krijgen een voorkeursbehandeling op een bepaald gebied. Die voorkeursbehandeling kan betrekking hebben op drie terreinen: 1. de uitkering van het dividend; 2. de uitkering bij liquidatie van de nv en 3. de zeggenschap. Preferentie met betrekking tot de uitkering van dividend Bezitters van preferente aandelen krijgen bij een dividenduitkering voorrang op de gewone aandeelhouders. Bij de uitgifte van deze aandelen wordt een bepaald percentage vastgesteld dat deze aandeelhouders altijd krijgen als er winst beschikbaar is voor een dividenduitkering. Wanneer een nv 10% preferente aandelen heeft uitgegeven met een nominale waarde van € 100,- dan krijgen de bezitters van deze aandelen altijd 10% van € 100,- ofwel € 10,- per aandeel uitgekeerd als dividend. Bovendien krijgen zij het dividend altijd uitgekeerd voordat de gewone aandeelhouders iets krijgen, ze krijgen echter nooit meer dan 10% terwijl de gewone aandeelhouders in goede tijden meer dan 10% kunnen krijgen. De preferente aandeelhouders hebben dus meer zekerheid. OPDRACHT 1: Stel een nv heeft 1.000 gewone aandelen en 1.000 5% preferente aandelen geplaatst. De nominale waarde van beide soorten aandelen is € 1.000,- per aandeel. De nettowinst van de nv is € 100.000,-. Hiervan wordt € 40.000,- gereserveerd en de rest is beschikbaar voor dividenduitkering aan de aandeelhou- ders. 1. Hoeveel dividend is er beschikbaar voor alle aandeelhouders? 2. Hoeveel dividend krijgt een preferente aandeelhouder op een aandeel? 3. Hoeveel dividend krijgt een gewone aandeelhouder op een aandeel? 4. Wie krijgt er het meest, de gewone of de preferente aandeelhouder en waarom? 5. Noem een voor- en een nadeel van een preferent aandeel voor de belegger. 6. Noem een voor- en een nadeel van een preferent aandeel voor de nv. Preferentie bij de liquidatie van de nv Wanneer een nv failliet gaat moeten eerst de schulden betaald worden. Indien er na de aflossing van de schulden nog iets overblijft, wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben altijd voorrang op gewone aandeelhouders, dat betekent dat zij eerst hun geld terug krijgen. Preferentie met betrekking tot de zeggenschap De voorkeursbehandeling met betrekking tot de zeggenschap wordt gerealiseerd door de uitgifte van prioriteitsaandelen. Houders van prioriteitsaandelen mogen de directie en de Raad van Commissarissen benoemen en hebben dus meer zeggenschap dan gewone aandeelhouders. Naast de gewone en de preferente aandelen zijn er nog de zogenaamde oprichtersbewijzen. Dit zijn een soort 'aandelen' zonder nominale waarde, zonder beursnotering en zonder zeggenschapsrechten die aan de oprichters van een nv gegeven worden voor bewezen diensten. Oprichtersbewijzen geven recht op een aandeel in de nettowinst en zijn daarom eigenlijk een soort dividendbewijzen. Aanvulling NV Havo © Copyright Uitgeverij Stoffels 2011 2 Aandelen kunnen op naam staan dan wel aan toonder luiden. Aandelen op naam zijn aandelen waarop de naam van de aandeelhouder staat. Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen nog niet volgestort (nog niet betaald) heeft dan staan deze aandelen altijd op naam omdat de nv in zo'n geval natuurlijk moet weten van wie ze nog geld moet krijgen. Aandelen aan toonder zijn aandelen waarop de naam van de aandeelhouder niet vermeld staat. De bezitter van het aandeel kan stemrecht uitoefenen, dividend innen enzovoorts. Certificaten zijn aandelen waar geen zeggenschapsrechten aan ontleend kunnen worden. OPDRACHT 2: 1. Leg uit waarom prioriteitsaandelen altijd op naam zullen staan. 2. Leg uit waarom oprichtersbewijzen altijd op naam zullen staan. 3. Noem een voor- en een nadeel van prioriteitsaandelen voor de belegger. 4. Noem een voor- en een nadeel van prioriteitsaandelen voor de nv. 2. HET DIVIDENDPERCENTAGE Het deel van de nettowinst dat beschikbaar is voor de aandeelhouders wordt dividend genoemd. De nv of bv is verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op het dividend. Het dividend vóór aftrek van de dividendbelasting wordt het brutodividend genoemd, terwijl het dividend na aftrek van d

Recently converted files (publicly available):