• Document: Information till småhusägare i Norra Ängby
  • Size: 1.71 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 02:47:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov? 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 2 Vilka åtgärder på småhusfastigheter behöver lov?  Uppförande av byggnad  Tillbyggnad  Fasadändring (ex. nytt fönster, ändrat taktäckningsmaterial, tilläggsisolering)  Ändrad användning  Ändring av marknivå  Murar och plank  Upplag  Rivning 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 3 Undantag för en- och tvåbostadshus Friggeboreglerna Gäller ej bostadsrätts- föreningar www.boverket.se 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 4 Lovfria åtgärder för småhus, fortsättning  Vidbyggda altaner till småhus kräver ej bygglov om golvnivån ligger under 1,2 m över mark om de ej är underbyggda.  Omfärgning, byte av fasad- och/eller taktäckningsmaterial kräver ej bygglov om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Särskilt viktigt i Norra Ängby.  Staket och ”plank” som är max 1,10 meter högt  Markförändringar +/- 50 centimeter 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 5 2. Hur regleras bebyggelsen?  Detaljplan  Plan- och bygglagens övriga bestämmelser, bland annat om hänsyn till stadsbild och förbud mot förvanskning 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 6 En detaljplan reglerar markens utnyttjande och bebyggelsens utformning 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 7 Bestämmelser för Norra Ängby  Ett antal olika detaljplaner för Norra Ängby som har ett snarlikt innehåll. Dessa är upprättade 1931-36.  En tilläggsplan för hela Norra Ängby som syftar till att skydda bebyggelsemiljön.  Påbyggnadsförbud för enplans småstugor.  En detaljplan gäller till Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta en ny detaljplan. 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 8 Detaljplan, exempel Västra delen Plankarta Planbestämmels er 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 9 Exempel på bestämmelser  1/5 av tomten får bebyggas  Byggnad skall förläggas minst 4,5 meter från gräns mot granne  Byggnad, vars höjd överskrider fem meter, skall förläggas minst 6 meter från granne  Ett område närmast allmän plats (gata, park) får ej bebyggas  Brandgrupp 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 10 Brandgrupp  Förekommer i delar av området  Innebär att byggnader får läggas närmare varandra än vad som normalt tillåts.  Exempel: En grupp om max sex byggnader får förläggas i tomtgräns och med ett avstånd om 4,5 meter. Fönster må ej anbringas mot granne. 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 11 Brandgrupp 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 12 Genomgång av bestämmelser fortsätter efter Stockholms stadsmuseums föredrag 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 13 Bestämmelser, fortsättning 2013-04-21 STADSBYGGNADSKONTORET SIDAN 14 Riksintresse och kulturhistoriskt värdefullt område  En åtgärd får ej vara ovarsam (byggnaden)  En åtgärd får ej förvanska byggnaden om den är särskild värdefull ur kulturhistoriskt mm hänseende  En åtgärd får ej förvanska bebyggelseområdet  En tilläggsplan särreglerar hänsyn till bebyggelsemiljön  Stockholms byggnadsordning fungerar som en vägledning (finns att låna på biblioteket) 2013-04-

Recently converted files (publicly available):