• Document: ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI
  • Size: 680.77 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 11:23:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖZET SÜREÇ İstanbul’un mevcut sorunlarının çözümünün, mekansal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilir bir biçimde sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile hazırlanan 22.08.2006 onanlı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı; bu Plan’a yapılan itirazlar, çevre illerdeki üst ölçekli planlar, IX. Kalkınma Planı, OECD Raporu gibi çalışmalar, meslek odaları ve diğer kurumlardan gelen görüşler ile İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yaptırılan Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörlerine ilişkin yapılan analitik etüt ihaleleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. 13.02.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 103 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş ve bu süre içerisinde gerekli “kamu yararı kararı” ve “tarım dışı kullanım izni” alınmıştır. PLANLAMA YAKLAŞIMI İstanbul’un kentsel gelişme eğilimi, doğal ve yapay eşikleri göz önünde bulundurularak İl bütünü için kapasite plan niteliğinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile “İstanbul’un kapsamlı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçmesi” ve bu dönüşüm neticesinde İstanbul’a; “Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen, kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaşam kalitesini yükselten, ekonomik yapısını bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren, etkin ve katılımcı bir kent yönetimi/yönetişimi yapılandırmasında, kurumsal ve mekansal planlarını verimli bir araç olarak kullanan küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırmak” amaçlanmaktadır. 1 İstanbul; orman alanları, su havzaları ve tarım alanlarının oluşturduğu kırılgan coğrafyada, Marmara sahili boyunca doğrusal bir yerleşme sistemine sahiptir. Bu kırılgan doğal yapının, İstanbul’un varlığını sürdürebilmesi için kesinlikle korunması gerektiğinden çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik Plan kararlarının temelini oluşturmaktadır. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın vizyonu; Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen yaşam kalitesi yüksek bir Plan’ın öngördüğü vizyona ve amaca ulaşabilmek için belirlenen hedefler: Hedef 1. İstanbul’un Küresel Düzeyde Güçlenmesini Sağlamak Hedef 2. Marmara Bölgesi’ndeki Yerel Potansiyelleri Bütüncül Bir Yaklaşımla Harekete Geçirerek, Bölgede Sürdürülebilir Gelişmenin Gerçekleştirilmesine Öncülük Etmek Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini, Çevresel, Ekonomik Ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlamak Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek Hedef 5. Sosyal Sermayeyi Güçlendirmek Hedef 6. Sürdürülebilir Kent Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Gerekli Olan Yeniden Yapılanmayı Sağlamak 2 KENTSEL GELİŞME İstanbul’un bir sistem olarak daha iyi işleyen bir yapıya kavuşması için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’yla alınan kararlar, Marmara Bölgesi ölçeğinde çok merkezli dengeli kalkınma bağlamında İstanbul’un üstleneceği rol üzerine oluşturulan bir kurguyla belirlenmiştir. “İstanbul’un çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Marmara Denizi boyunca doğu-batı aksında çok merkezli ve kademelenmiş merkezlerle sıçrayarak geliştirilmesi ve kuzeye doğru gelişimin kontrol altına alınması”

Recently converted files (publicly available):