• Document: INSTYTUCJONALNA STRUKTURA BIZNESU SPORTOWEGO - UJĘCIE MODELOWE
  • Size: 384.58 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 19:54:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu INSTYTUCJONALNA STRUKTURA BIZNESU SPORTOWEGO - UJĘCIE MODELOWE Wstęp „Sport to jest biznes, a biznes to biznes” - te słynne już dzisiaj słowa wypowiedziane zostały przed ponad 20tu laty przez menedżera jednego z największych klubów sportowych w Stanach Zjednoczonych. W istocie, współczesny sport, rozumiany jako obszar aktywności nie tylko społecznej, ale również gospodarczej staje się intratnym polem, na którym wiele różnorodnych podmiotów stara się zarabiać pieniądze. W kategoriach ekonomicznych sport postrzegany jest jako sektor rynku, na którym dostawcy sprzedają swoje produkty w postaci dóbr materialnych, usług lub idei, a odbiorcy nabywają je w celu zaspokojenia własnych potrzeb. W globalnej skali pod względem wartościowym jest to ogromny i, co ważne, wzrostowy rynek, dlatego pojawia sią na nim coraz więcej „graczy”, którzy tworzą i rozwijają tzw. przemysł sportowy (ang. sport business industry). Celem referatu jest analiza podmiotowej struktury wspomnianego przemysłu sportowego, jak również jego ewolucji, z uwzględnieniem możliwości generowania zysków przez bezpośrednio lub pośrednio związane w nim organizacje. Rynek sportu Rozważania na temat potencjału biznesowego sportu trzeba rozpocząć od zaznaczenia ram określających rynek sportu jako miejsce, w którym odbywają się stosunki wymiany pomiędzy jego uczestnikami. Należy zaznaczyć, że mamy tu do czynienia w wymianą zarówno nieodpłatną jak i odpłatną, natomiast w referacie skupiono się wyłącznie na komercyjnym charakterze transakcji wymiennych. W wymianie tej biorą udział dostawcy/nabywcy finalni (osoby fizyczne), zatem mamy do czynienia ze sferą B2C, a także dostawcy/nabywcy instytucjonalni, co oznacza, że sportowe transakcje biznesowe odbywają 1 się również w sferze B2B. W takim rozumieniu rynek sportu to ogół stosunków wymiany zachodzących między nabywcami finalnymi i instytucjonalnymi, których potrzeby związane z wykorzystywaniem sportu są zaspokajane przez podmioty oferujące produkty sportowe, mające postać usług, dóbr materialnych, koncepcji, miejsc lub innych osób [Parks, Quarterman, 2003, s.8]. Jednostronną, bo tylko prezentującą stronę podażową interpretację rynku sportu dokonuje J. Beech. Z tego powodu jego prezentacja nie jest pełna, aczkolwiek z punktu widzenia podjętego w referacie problemu warto ją przytoczyć, gdyż dosyć dobrze sygnalizuje potencjał biznesowy tego rynku. Otóż J. Beech opisując rynek sportu posłużył się enumeratywnym wskazaniem tworzących go podmiotów. Według niego rynek ten tworzą: zawodnicy, kluby sportowe, organizatorzy rozgrywek ligowych, a także odpowiedzialni za sport przedstawiciele władz rządowych lub samorządowych, związki zawodowe zawodników, agenci reprezentujący ich interesy, właściciele i zarządcy obiektów sportowych, jak również organizatorzy imprez sportowych, producenci sportowych dóbr materialnych oraz sponsorzy [Beech, Chadwick, 2004, s.17]. Jednakże dynamiczny rozwój omawianego rynku oraz pojawiające się na nim w celach komercyjnych, nowe podmioty powodują, że próba wymienienia ich wszystkich skazana jest na niepowodzenie. O dynamice zmian, jakie zachodzą na rynku sportu i związanej z tym strukturze podmiotowej, a także roli, jaką odgrywały kiedyś i obecnie różne podmioty świadczyć może rys. 1, który obrazuje fazy ewolucji marketingu w sporcie. Trzeba dodać, że pojawienie się marketingu w sporcie związane jest bezpośrednio z jego stopniową komercjalizacją. Umiejscowienie czasowe poszczególnych faz dotyczy rynku sportu w krajach Europy Zachodniej. Z prowadzonych od wielu lat przez Autora referatu, pogłębionych analiz rynku sportu w Polsce wynika, że opóźnienie w rozwoju tegoż rynku w stosunku do ewolucji zaprezentowanej na rysunku wynosi około 20 lat. Każda z zaobserwowanych faz rozwoju została pokrótce opisana w tabeli 1. Rys.1. Fazy ewolucji marketingu w sporcie 2 Rozwój orientacji marketingowej Faza marketingowego zarządzania sportem Faza marketingu sportowego Faza sponsoringu sportowego Faza administrowania sportem Lata 60- te Lata 70- te Lata 80- te Lata 90- te Źródło: op

Recently converted files (publicly available):