• Document: Володимир Черкасов Теорія і методика музичної освіти
  • Size: 589.27 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 22:34:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Володимир Черкасов Теорія і методика музичної освіти 1. Основи теорії і методики музичної освіти 1.1. Сутність теорії і методики музичної освіти Професійно-педагогічна підготовка вчителя музичного мистецтва передбачає вивчення курсу «Теорія і методика музичної освіти», який за змістом і призначенням має забезпечити готовність майбутніх учителів до проведення уроків та організування позакласної роботи з художньо-естетичного виховання молоді. Теорія музичної освіти — галузь педагогіки, предметом якої є навчальний процес з опанування цінностей музичного мистецтва, що спрямовується на визначення мети, завдань і змісту навчання, а також вибір форм, методів, способів і засобів як для взаємодії суб’єктів навчання, так і для самоосвіти. Предметом теорії музичної освіти — є процес навчання, спрямований на загальний музичний розвиток особистості на основі засвоєння змісту навчальних програм. Методика музичної освіти — галузь педагогіки, яка вивчає закономірності навчання музичного мистецтва, розробляє і пропонує певні системи навчальних впливів, що впроваджуються в зміст освіти, розкриваються в програмах і підручниках, реалізуються в методах, засобах і організаційних формах навчання. Вона тісно пов’язана з дидактикою, теорією виховання і спирається на їх основні положення. Використовує ця галузь педагогіки і відомості з педагогічної психології, музикознавства та мистецтвознавства. Методика музичної освіти передбачає: вивчення історії ста-новлення і розвитку методики в різні історичні періоди; ознайомлення з досвідом музично-естетичного виховання молоді в зарубіжних країнах; вивчення концепцій відомих педагогів-музикантів у галузі музичної освіти; визначення пізнавального, розвивального й виховного впливу музичного мистецтва; опанування принципів і методів навчання та розвитку музично-творчих здібностей школярів; наукове обґрунтування програм, підручників, методичних посібників з музичного мистецтва; вироблення організаційних форм художньо-естетичного виховання молоді; визначення критеріїв оцінювання якості знань учнів. Предмет методики музичної освіти — це процес навчання основ музичного мистецтва, виявлення закономірностей засвоєння знань, умінь і навичок у конкретних видах музичної діяльності, а також художньо-естетичне виховання молоді під час оволодіння світовими і вітчизняними культурними цінностями. Основними складниками теорії і методики музичної освіти школярів є: 1) музична освіта школярів — цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь і навичок у галузі музичного мистецтва, оволодіння цінностями світової та вітчизняної музичної культури в аналітично-теоретичному та практично-викон

Recently converted files (publicly available):