• Document: Prof. Dr. Olcay KINCAY Doç. Dr. Zafer UTLU
 • Size: 2.24 MB
 • Uploaded: 2018-12-05 06:56:33
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ENERJĐ ve EKSERJĐ ANALĐZ YÖNTEMLERĐNE GĐRĐŞ Prof. Dr. Olcay KINCAY Doç. Dr. Zafer UTLU SUNU PLANI Giriş Termodinamik bakış açısı ile enerjinin korunumu Termodinamik bakış açısı ile entropi ve ekserji Günlük hayatta 2. yasa ve verimlilik Sonuç ve genel değerlendirme DÜNYA ENERJĐ KAYNAKLARI HIZLA TÜKENMEKTEDĐR Enerji TERMODĐNAMĐK Enerji bilimi, Enerjiyle ilgili herşey Termodinamik dersinin amaçları: Temel prensipleri (1. ve 2. Yasalarını) benimsetmek, Enerji değişim ve dönüşümlerini daha bilinçli bir anlayışla geliştirmelerini sağlamak, Termodinamiğin gerçek dünyadaki değişik uygulamalarını göstermektir. ENERJĐ NEDĐR ? Enerji ‘fiziksel” bir varlıktır, ve bu yüzden de fizik kanunlarına – enerjinin korunumu gibi - uymak durumundadır. Bir sistemin enerjisi kinetik ve potansiyel gibi makroskopik; ve iç enerji (duyulur, gizli, kimyasal, nükleer) gibi mikroskopik formlardan oluşur. Yaşamak – Enerji TERMODĐNAMĐĞĐN BĐRĐNCĐ YASASI Enerjinin korunumu ilkesidir Enerjinin niceliği ile ilgilidir Birinci yasa verimi ısıl verimdir TERMODĐNAMĐĞĐN ĐKĐNCĐ YASASI Enerjinin niteliği ile ilgilidir Bu yasanın çalışma alanı Nitelik azalması Entropi üretimi Đş yapma olanaklarının değerlendirilememesi 1. Yasa: Miktar tabanlı Enerji enerjidir Tüm enerjiler eşittir Miktar her zaman korunur, yok edilemez 2. Yasa: Kalite tabanlı Enerjiden enerjiye fark vardır Enerjiler eşit değildir Kalite varken yok olur KULLANILABĐLĐRLĐK (EKSERJĐ) Bir sistemde elde edilebilecek en çok iş sistem belirli bir başlangıç halinden tersinir bir hal değişimi ile çevrenin bulunduğu hale getirilirse elde edilir. Yararlı iş Đşi yapma potansiyeli olanağı KULLANILABĐLĐRLĐK (EKSERJĐ) Evrenin kütlesi değişmediği gibi toplam enerjisi de değişmez. Bu durum, tamamen birinci yasanın uygulamasıdır. Yapılması gereken “kullanabilirlik” veya “enerjiden yararlı iş elde etme olanağının en üst seviyede uygulamaya dönüştürülmesidir.” “Kullanabilirlik” bir kez harcandıktan sonra yeniden kazanılmaz. Örneğin, “konut ısıtmada” kullanılan enerji yok edilmemektedir. Sadece daha düşük kullanabilirliliği olan enerji şekline dönüştürülmektedir. Sistemlerin değerlendirilmesinin bu bakış açısı ile yapılması enerjinin etkin kullanımı açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Tasarruf: Đkinci Yasa Kavramı 1. Yasa: Enerji zaten her zaman – binadan ısı kaybı olurken dahi – korunur (Enerjinin korunumu kanunu) m ize ) 2. Yasa: Kalitesi düşen enerji, m ini ostu n ın r e d israf edilmiş olan enerjidir. h ası l (çev ğidir. Enerji tasarrufu, enerjiyi en rji im eşi r ati s e n y p E esi, e namik k faydalı halinde muhafaza i lm o di ed term etmektir. Faydasız bir hale dönüşen enerji tamamen kaybolmuştur. 2 + 2 = 4 ? Belki !... Soru 1: 2 + 2 = ? 1. Kanun: 4 (Enerji gibi korunan her şey için doğru) 2. Kanun: 0, 1, 4, 7, … (Entropi ve ekserji gibi şeyler için bütünün değeri parçalarının toplamanından büyük veya küçük olabilir) Soru 2: Birlikten kuvvet doğar mı? 1. Kanun: Evet, her zaman 2. Kanun: Hayır, birlikten zaaf da doğabilir. Soru 3: 1. ve 2. Yasa verimlerinin farkı nedir? 1. Kanun verimi: Ulaşılan performansın sağlanan kaynaklara oranıdır. 2. Kanun verimi: Ulaşılan performansın mevcut şartlar altında ulaşılabilecek en iyi performansa oranıdır. ĐKĐNCĐ YASA VERĐMĐ ve GÜNLÜK YAŞAM Günlük yaşamda bir kişinin birinci yasa verimi harcadığı emeğe karşılık elde ettikleri ile ölçülebilir, ikinci yasa verimi ise verimliliğinin o koşullarda yapabileceğinin en iyisi ile karşılaştırılması sonucu bulunabilir. ĐKĐNCĐ YASA VERĐMĐ ve GÜNLÜK YAŞAM … 

Recently converted files (publicly available):