• Document: Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği
  • Size: 649.62 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 23:47:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

The Journal of Happiness & Well-Being, 2015, 3(2), 182-203 Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture Tuğba Sarı1 Özet Bu çalışmada, kültürel faktörlere duyarlı ve pozitif yönelimli çağdaş yaklaşımlardan biri olan Pozitif Psikoterapi, Türk yazın alanına tanıtılmış ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği tartışılmıştır. Çalışmada sırasıyla Pozitif Psikoterapinin gelişimine; Pozitif Psikoterapinin genel özelliklerine ve prensiplerine; Türk kültürünün genel özelliklerine ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği konularına değinilmiştir. Pozitif Psikoterapi içinde diğer terapi kuramlarını barındırmakla birlikte kendine özgü prensip ve müdahale yöntemleri olan kaynak-yönelimli, çatışma-çözüm temelli ve kültüre duyarlı bir terapi yaklaşımıdır. Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Özgün kullanımında (positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder. Bunun yanında, Pozitif Psikoterapinin özü beş adımlı bir süreçtir: 1. Gözlem/uzaklaşma evresi, 2. Envanter evresi, 3. Durumsal cesaretlendirme evresi, 4. Sözelleştirme evresi, 5. Hedefleri genişletme evresi. Beş aşamalı model terapiyi şekillendirme için yardımcı olan bir rehberdir. Aynı zamanda bu beş basamağın kendi kendine yardım amacıyla terapi sonlandırılmadan danışan tarafından da öğrenilmesi hedeflenmektedir. Türkiye, farklı bölgelerinde farklı yaşam tarzına ve kültürel yapılara sahip olan genel olarak da toplulukçu bir kültür olarak bilinmektedir. Pozitif Psikoterapi, özellikle bütünleyici bir yaklaşım olması özelliğiyle birlikte kültürlerarası ve kültüre duyarlı terapi vurgusu ile Türk kültürüne uygun olabilir. Ancak uygulanabilirliği ile dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Çalışma öneriler ile bitirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Pozitif psikoterapi, Türk kültürü, uygulanabilirlik Abstract In this study, Positive Psychotherapy, resource oriented and transcultural therapeutic approach, has been introduced to Turkish literature and the applicability of it to Turkish culture has been discussed. The contents of the study includes the introduction, the historical development, the basic principles and methods, and the applicability of positive psychotherapy to Turkish culture. Positive psychotherapy is a humanistic, psychodynamic, resource oriented, conflict-centered approach that is explicitly integrative and transcultural. An important element of positive psychotherapy is the focus on the ‘positive’, which means ‘given and ‘actual’ in the original form of Latin word ‘positum’. Positive psychotherapy follows a five-step process with clear psycho-educational features: 1. Observation, 2. Inventory, 3. Situational encouragement, 4. Verbalization, 5. Broadening of the goals. This process gives structure to the therapy and also can be learned by clients and applied in their own living situations so that they can use it for self-help when the process ends. Turkey is known to be a collectivist culture which contains various cultural orientations, life styles, religious background, and ethnic identity As a result it can be concluded that positive psychotherapy could be applicable to Turkish culture especially because of its integrative approach and emphasis on cross-cultural therapy. Nevertheless some concerns should be noted. The paper suggests potential directions. Keywords: Positive psychotherapy, Turkish culture, applicability 1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD, Bolu, Türkiye. E-mail: saritugba75@gmail.com Received: 25.05.2015 Accepted: 20.07.2015 © The Journal of Happiness & Well-Being (JHW) 182 The Journal of Happiness & Well-Being, 2015, 3(2), 182-203 Giriş Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, diğer alanlarda olduğu gibi psikolojik danışma alanında da Batı’da geliştirilen psikolojik danışma kuram ve modellerini kullanmaktadır. Bu kuramlar daha çok orta sosyo-ekonomik seviyedeki ABD’li kişilerle yapılan çalışmalar doğrultusunda ve bu kişiler için geliştirilmişlerdir (Albee, & Ryan-Finn, 1983; Dwairy, 1998). Batıda geliştirilen psikolojik danışma kuramlarının farklı kültürlere uygulanabilirliğinin yazarlar tarafından sorgulandığı (Dwairy, 1998; Pedersen, 1976; Sue, 1981; Wern, 1962) ve bu kuramlarının özgün formlarında olduğu gibi kullanılmasının farklı kültürler için uygun olmayacağı yönünde görüşlerin bildirildiği görülmektedir (McWhirter, 1983; Mocan Aydın, 2000; Voltan-Acar, 2004; Yorgun ve Voltan-Acar, 2014). Türkçe literatürde de son yıllarda bazı araştırmacılar bireyci kültür olarak kabul edilen Batı kültürlerinde

Recently converted files (publicly available):