• Document: 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY
  • Size: 1.83 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 16:35:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR – BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? • CSR (Corporate Social Responsiblity) – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na Planeta Ludzie społeczeństwo. CSR – BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? • CSR a Zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój - rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. - „Nasza wspólna przyszłość” (Raport Brundtland), ONZ 1987 r. ĆWICZENIE: CO NAM DAJE WOLONTARIAT? Firma Beneficjent Biznes Planeta Ludzie KORZYŚCI DLA FIRMY • integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy KORZYŚCI DLA FIRMY • podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z planami indywidualnego rozwoju - zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych, nowych doświadczeń; • zmiana perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą - staję się ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale również realizowania innych celów życiowych; KORZYŚCI DLA FIRMY • wzmocnienie więzi emocjonalnych pracowników z firmą, lojalności; • łatwiejsze pozyskanie i zatrzymanie wartościowych pracowników; • elementy pozytywnej rywalizacji (poprzez konkursy na inicjatywy, projekty wolontariackie, itp.); • włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji; KORZYŚCI DLA FIRMY • naturalny sposób wyłaniania liderów; • budowanie morale, prestiżu pracowników; • budowanie sieci współpracy między poszczególnymi działami w firmie; • poprawa komunikacji między działami i pracownikami; • integracja po fuzji i przejęciu; FUNKCJA KOORDYNATORA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Bardzo pomocne zarówno dla firmy jak i dla współpracującej fundacji oraz pracowników jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za organizowanie oraz planowanie wolontariatu pracowniczego. CZYM ZAJMUJE SIĘ KOORDYNATOR • Szuka nowych projektów wolonatariackich, w które firma i pracownicy mogliby się FIRMA zaangażować. • Motywuje pracowników do działania SPOŁECZ PRACOW EŃSTWO NICY społecznego (np. tworząc koło wolontariatu). BENEFIC • Pracuje ściśle z fundacjami uzgadniając JENCI szczegóły akcji wolontariackich tj. budżet, formę współpracy, logistykę wydarzenia. WOLON KOORDY TARIUSZE NATOR • Jest również współodpowiedzialny za podtrzymanie współpracy po zakończeniu FUNDA realizacji wspólnego projektu. CJA KIM ZAZWYCZAJ JEST KOORDYNATOR Często jest to osoba wyznaczona z działu HR lub komunikacji, mająca możliwość swobodnej współpracy z wszystkimi działami. Może być to osoba etatowa lub tez mianowana tylko na czas organizacji akcji wolontariackiej. Czasami jest to osoba, która zajmuje się wolontariatem poza działalnością zawodową i jako wolontariusz po godzinach pełni takie stanowisko. W CZYM POMAGA KOORDYNATOR WOLONTARIATU Po przeprowadzeniu jednej akcji koordynator ma podstawową wiedzę jak sprawnie i szybko dokonywać rekrutacji wśród pracowników oraz jakie procedury należy przejść tak, aby akcja doszła do skutku. Dzięki koordynatorowi podtrzymanie współpracy z fundacją oraz przekazywanie informacji jest łatwiejsze. KOORDYNATOR PYTANIA, JAKIE MOŻE ZADAĆ WOLONTARIUSZOWI Dlaczego jesteś zainteresowany/a tym rodzajem pracy? Jakie są twoje oczekiwania? Ile czasu możesz poświęcić na pracę wolontariacką? Czy pragniesz wziąć udział w szkoleniu przygotowującym ? Jakie masz ograniczenia (zdrowotne, czasowe) WOLONTARIUSZ PYTANIA, JAKIE MOŻE ZADAĆ KOORDYNATOROWI Czym będę się zajmował? Ile czasu będę musiał/a poświęcić tej pracy? Co mam robić jeśli coś mi się nie uda? Czy są przewidziane szkolenia? Czy ktoś będzie mi pomagał?

Recently converted files (publicly available):