• Document: 2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku
  • Size: 246.86 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 19:17:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zarządzenie nr 13 - 2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego, zarządza się co następuje: §1 Mając na względzie potrzebę systematycznego podnoszenia jakości kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach o profilu ogólnoakademickim wprowadza się: 1) „Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) „Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Zarzadzania i Finansów”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. §2 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. § 13 ust. 2 pkt 1 oraz załącznika 1.8 („Protokół egzaminu magisterskiego”) „Zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa” nie stosuje się wobec studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy realizują plan studiów i program nauczania, który rozpoczął się w roku akademickim 2011/2012 albo w latach wcześniejszych. W tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Traci moc Zarządzenie Rektora nr 43 – 2009/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów. Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13 - 2013/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa 1 Wprowadzenie §1 1. Praca magisterska powinna mieć charakter teoretycznoprawny, a dodatkowo może mieć charakter empiryczny i może być oparta na badaniach własnych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez autora. Wyboru tematu pracy, który powinien być zgodny z kierunkiem realizowanych studiów, dokonuje student w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien wykazać się znajomością stosownych aktów prawnych, literatury źródłowej zarówno polskiej, a tam, gdzie to jest wskazane – także światowej, orzecznictwa sądowego oraz sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. 2. Praca magisterska ma na celu: 1) umożliwienie studentom zastosowania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania oraz planach studiów i programach kształcenia na danym kierunku studiów; 2) uświadomienie studentom możliwości wykorzystania metod badawczych do weryfikacji hipotez oraz dostarczenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. 3. Podczas przygotowania pracy magisterskiej student powinien się wykazać umiejętnościami: 1) samodzielnego doboru źródeł informacji i literatury przedmiotu, a także orzecznictwa sądowego; 2) krytycznej analizy i oceny materiałów źródłowych; 3) krytycznej analizy i systematyzacji wiedzy dotyczącej wybranego tematu 4) samodzielnego przygotowania projektu badawczego z odniesieniem do istniejącej wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych oraz posiadanych zasobów; 5) samodzielnego sformułowania problemu badania i postawienia hipotez lub pytań badawczych, wynikających ze stanu dotychczasowej wiedzy empirycznej lub teorii; a w wypadku przeprowadzenia badań empirycznych także: 6) samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, w tym zastosowania wybranych metod badawczych w praktyce, a także planowania i zarządzania procesem badawczym, zapewniającym uzyskanie zakładanych wyników w określonym czasie; 7) przeprowadzania analiz ilościowych i / lub jakościowych zgromadzonych materiałów oraz danych, a także dokonywania ich selekcji; 8) interpretacji wyników oraz formułowania wniosków uogólniających (a więc nie tylko opisowych), uwzględniając ograniczenia związane z prowadzonymi badaniami, a także ich odniesienia do literatury przedmiotu. Współpraca studenta z promotorem pracy magisterskiej §2 Student, w zależności od zaintereso

Recently converted files (publicly available):