• Document: Tablica 18. Głowa szyja tułów. 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc , , 2.96) I Pasmo boczne
  • Size: 573.68 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:42:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tablica 18   Głowa    szyja    tułów   18  Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc. 2.76–2.79, 2.81–2.84, 2.96) I  Pasmo boczne Pasmo boczne mięśni właściwych grzbietu pokrywa w odcinku szyjnym i lędźwiowym pasmo przyśrodkowe, więc określa się je mianem powierzchow- nej warstwy mięśni głębokich grzbietu. Należą do nich przebiegające pionowo wiązki mięśniowe mięśnia biodrowo-żebrowego, mięśnia najdłuższego oraz mięśni międzypoprzecznych. Skośnie ku górze (kolcowo-poprzecznie) przebiegają rozbieżnie mięśnie płatowate. Mięśnie dźwigacze żeber przebie- gają skośnie ku bokowi i dołowi w kierunku żeber. a Układ krzyżowo-kolcowy Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum) Gałęzie tylne nn. lędźwiowych P.: wspólnie z mięśniem najdłuższym K.: kąty żeber od 12. do 5. Cz.: skurcz jednostronny: zginanie klatki piersiowej od: boczne wyrostków kolczystych kręgów skurcz obustronny: prostowanie lędźwiowych, powierzchni grzbietowej kości krzy- żowej, tylna jedna trzecia grzebienia biodro- wego, powięź piersiowo-lędźwiowa Mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej (m. iliocostalis thoracis) Gałęzie tylne nn. piersiowych P.: żebra od 12. do 7., przyśrodkowo K.: kąty żeber od (6.) 7. do 1. Cz.: skurcz jednostronny: zginanie od kątów żeber boczne skurcz obustronny: prostowanie Mięsień biodrowo-żebrowy szyi (m. iliocostalis cervicis) Gałęzie tylne nn. szyjnych P.: żebra od 7. do (4.) 3., przyśrodko- K.: guzki tylne wyrostków poprzecz- Cz.: skurcz jednostronny: zginanie wo od kątów żeber nych kręgów szyjnych od 6. do (4.) 3. boczne; skurcz obustronny: prostowanie 22 Kończyna górna    kończyna dolna    nerwy czaszkowe Tablica 18   18  Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu (ciąg dalszy) Mięsień najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis) Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych P.: wyrostki kolczyste kręgów lędź- K.: przyśrodkowa część: wyrostek Cz.: skurcz jednostronny: zginanie wiowych, powierzchnia grzbietowa suteczkowaty 5. kręgu lędźwiowego, boczne, kości krzyżowej, często wyrostki su- wyrostki dodatkowe, 4. do 1. kręgów skurcz obustronny: prostowanie teczkowate 2. i 1. kręgu lędźwiowe- lędźwiowych, wyrostki poprzeczne go, jak również wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych 12. do 6. kręgów piersiowych boczna część: blaszka głęboka powięzi piersiowo-lędźwiowej, od 12. do 2. żebra przyśrodkowo od kątów żeber Mięsień najdłuższy szyi (m. longissimus cervicis) Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych P.: wyrostki poprzeczne kręgów K.: guzki tylne wyrostków poprzecz- Cz.: skurcz jednostronny: zginanie piersiowych od 6. do 1. oraz szyjnych nych kręgów szyjnych od 5. do 2. boczne od 7. do 3. skurcz obustronny: prostowanie Mięsień najdłuższy głowy (m. longissimus capitis) Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych P.: wyrostki poprzeczne kręgów od 3. K.: tylny brzeg wyrostka sutkowatego Cz.: skurcz jednostronny: zginanie piersiowego do 3. szyjnego

Recently converted files (publicly available):