• Document: Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.3 Het periodiek evalueren van de ingezette middelen
  • Size: 112.35 KB
  • Uploaded: 2018-10-25 08:34:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kwaliteitshandboek khb 5.3 5. Zelfevaluatie De Meander evaluatie 1/7 5.3 Het periodiek evalueren van de ingezette middelen.doc middelen Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Directieteam Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Evaluatie van de ingezette middelen: - financiën - personeel - gebouwen en inrichting, uitrusting - technieken en methoden 2. Termen en definities Investeringsbegroting: Begroting voor uitgaven die gespreid worden over middellange en lange termijn. Deze is van toepassing voor: gebouwen, inrichting, uitrusting. De middelen van de gebruiker: Hiermee worden de kosten bedoeld die bijkomend worden aangerekend voor de vrije tijd, ontwikkelingsgerichte activiteiten, activeringsactiviteiten, bepaalde medische kosten, pedicure, enz. ... 3. Verwante documenten en hulpmiddelen - Algemene Infomap - Begroting werkingsmiddelen van het huidige jaar en de vorige jaren - Boekhouding bezigheidscentrum: boekhouding ateliers, boekhouding individuele uitgaven - Boekhouding leefgroepen: individuele uitgaven cliënten - Handboek veiligheid en welzijn - Jaarrekening: balans, resultaatrekening en toelichting, van het vorige en huidige jaar. - Investeringbegroting van het vorige en huidige jaar. - Referentiemap Zorg en referentiemap Organisatie - MeanderNet (Lexicon) - Map functieomschrijvingen o.a. Functieomschrijving aankoper, … 4. Werkwijze 4.1 Evaluatie van de financiële middelen 4.1.1 De evaluatie van de ingezette financiële middelen van de voorziening Bij het afsluiten van het boekjaar worden de ingezette financiële middelen geëvalueerd door de algemeen directeur, de directeur financiën en logistiek, de bedrijfsrevisor en de voorzitter van de Raad van Bestuur. \\DEMEDIL-SF01\data\RefOrgan\KwalHndbk\KHB 5.3 Evaluatie middelen.doc (cs) 2013-08-07 Kwaliteitshandboek khb 5.3 5. Zelfevaluatie De Meander evaluatie 2/7 5.3 Het periodiek evalueren van de ingezette middelen.doc middelen De resultatenrekening en de balans van het afgelopen boekjaar worden vergeleken met de vooropgestelde begroting en geanalyseerd. Dit gebeurt op basis van: 1. de jaarrekening (de balans, de resultaatrekening en de toelichting) 2. de vergelijking van de jaarrekeningen van de 5 vorige jaren en de daaruit getrokken ratio’s (cashflow, liquiditeit, bedrijfskapitaal, solvabiliteit, schuldratio) 3. de door de RVB / Ondernemingsraad goedgekeurde begroting 4. het overzicht van de werkingskosten (verblijfskosten en personeelskosten) 5. de besluiten die genomen werden op de beleidsvergadering 6. de jaarlijkse evaluatie met de leidinggevenden, die medeverantwoordelijk zijn voor het toegewezen budget en de manier hoe daarmee omgegaan wordt. Jaarlijks wordt een nieuwe begroting voorgesteld (werkingskosten, personeelskosten, geplande investeringen, …). Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de Algemene Vergadering. - Om de van de overheid ontvangen werkingsmiddelen goed te kunnen beheren, worden betreffende “forfaits” jaarlijks vergeleken met de reële kosten. Dit zowel op dagbasis als op jaarbasis en zowel per bewoner als in zijn totaliteit. Dit alles wordt, samen met de jaarrekening, ter kennisgeving, voorgelegd aan de gebruikersraad. - Personeelssubsidies worden bekomen vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (Wep+), VDAB (Vlaamse Ondersteuningspremie), Fonds Sociale Maribel (Sociale Maribel, deeltijds leren/deeltijds werken en Generatiepact) en via eigen middelen. - Volgende toelagen vanuit het VAPH worden eveneens gereserveerd als personele middelen: bijkomend conventioneel verlof, kwaliteitsverbetering en zware beroepen. - Deze ingezette personele middelen worden maandelijks opgevolgd door de directeur personeel, administratie en interne communicatie. - De indirecte personeelskosten (sociaal secretariaat, medische controle, verzekering, werkkledij en was) waarvoor een forfait wordt toegekend, worden jaarlijks geëvalueerd a

Recently converted files (publicly available):