• Document: 10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe
  • Size: 164.84 KB
  • Uploaded: 2018-10-22 07:20:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

§3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej z dnia 30 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 129, poz. 1068) oraz § 14 ust. 2 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi pacjentowi przyjętemu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi przysługuje prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie Szpitala oraz do przechowywania osobistych rzeczy w magazynie rzeczy pacjentów. ZAKRES SPISU WARTOŚCIOWYCH RZECZY ODDANYCH DO DEPOZYTU §4 Do przedmiotów wartościowych zalicza się: 1) środki pieniężne i płatnicze, 2) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie (biżuteria), 3) papiery wartościowe, 4) inne przedmioty uznane za wartościowe przez Szpital, pacjenta lub rodzinę pacjenta. §5 Depozyt wartościowych rzeczy pacjenta znajduje się w Izbie Przyjęć Szpitala. §6 Szpital odpowiada za całość przyjętego depozytu. §7 W przypadku nie złożenia do depozytu posiadanych rzeczy wartościowych, Szpital zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie. §8 1. Szpital prowadzi księgę depozytową. 2. Księga depozytowa składa się z kopii kart depozytowych i skorowidza. 3. Wzór karty depozytowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. §9 Pacjentowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu w Szpitalu, na czas pozostawania w Szpitalu, wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu. 2 § 10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta: a) imię i nazwisko, b) data i miejsce urodzenia, c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji, d) numer PESEL, jeżeli taki posiada, 5) spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę, 6) datę wypełnienia karty, 7) podpis osoby przyjmującej depozyt, 8) podpis pacjenta, 9) dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu w przypadku zgonu pacjenta lub przewiezienia do innego Szpitala, 10) datę i podpis osoby odbierającej depozyt, 11) informacje o wysłanych wezwaniach do odbioru depozytu. § 11 1. W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć albo pielęgniarka odpowiedzialna za dyżur na Izbie Przyjęć, komisyjnie sporządza spis rzeczy wartościowych oraz oddaje je do depozytu. 2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie, pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą. 3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do Szpitala, Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu informuje pielęgniarkę oddziałową kliniki, w której pacjent jest hospitalizowany, a ona następnie informuje małżonka lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta. § 12 Rzeczy wartościowe z depozytu odbiera się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14°°. 3 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WARTOŚCIOWYCH RZECZY ODDANYCH DO DEPOZYTU § 13 Rzeczy wartościowe przyjęte do depozytu powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający wyjęcie lub zamianę przedmiotów bez naruszenia opakowania, zabezpieczone przed pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. § 14 1. Rzeczy wartościowe w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią Szpitala i oznaczonym numere

Recently converted files (publicly available):