• Document: Veřejné projekty, veřejné zakázky a jejich hodnocení 1
  • Size: 261.88 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:35:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení Veřejné projekty, veřejné zakázky a jejich hodnocení1 Jana Soukopová, Markéta Páleníková Cíl kapitoly Jedním z aktuálních problémů současnosti je zefektivnění alokace veřejných výdajů a jejich účinnosti. Efektivnost těchto výdajů se pohybuje pod 50%, což odpovídá tomu, že ve veřejném sektoru je většina finančních rozhodnutí v poloze politické (rozhodování se řídí teorií veřejné volby) a že subjekt, který obdrží veřejné finanční prostředky, např. formou dotace nebo půjčky z veřejných rozpočtů, s nimi nakládá nesrovnatelně méně hospodárněji než se svými vlastními finančními prostředky. Cílem studijního textu je seznámit studenty s teorií k veřejným výdajům a veřejným výdajovým programům a s obsahem pojmů veřejný projekt a veřejná zakázka, s vazbou projektů na veřejné finance a s druhy veřejných projektů. Hodnocení jejich efektivnosti a využití jednotlivých metod hodnocení a výběru u veřejných projektů a veřejných zakázek. Rozhodování o výběru nejvhodnějšího veřejného projektu v procesu zadávání by mělo být průhledné a průkazné pro všechny. V praxi tomu však často není. Jedním z nejčastějších problémů je pak nesprávné a nepřiměřené používání hodnotících metod s ohledem na předmět a cíle veřejných projektů a veřejných zakázek. Přispívá k tomu často i nedostatečná znalost problematiky a také to, že existuje velké množství metod využitelných pro hodnocení veřejných projektů, které jsou založeny jak na kvalitativním tak i na a kvantitativním hodnocení. Tento studijní text je napsán právě se zřetelem na uvedené souvislosti a měl by studentům pomoci se v této široké oblasti orientovat. Autorky se v něm opírají o současný stav vědění v dané problematice a o své osobní zkušenosti s tvorbou i hodnocením veřejných projektů a veřejných zakázek. 1 Veřejné projekty a veřejné zakázky 1.1 Definice pojmů veřejný projekt a veřejná zakázka Při definování pojmu „veřejný projekt“, zjišťujeme, že je tento pojem sice často používán, ale v české odborné literatuře není možné nejít jeho obecně přijímanou definici a to platí i pro literaturu zahraniční. Ochrana (1999, 2001, 2004) definuje veřejný projekt jako „systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má (zpravidla) charakter investiční akce“. Hamerníková (2000) jako „realizaci určitých konkrétních cílů, v jejichž důsledku vznikají buď specifické produkce specifických statků a služeb, nebo investiční celky, či dochází ke korekci nespravedlnosti vůči určitým skupinám obyvatelstva podle předem stanovených kritérií“. Sieber (2004) definuje veřejné projekty jako „takové akce, jejichž smyslem není maximalizace zisku resp. čistého cash flow investora, ale zvýšení užitku jakýchkoli subjektů, jejichž blaho leží investorovi na srdci“. 1 Při zpracování textu bylo čerpáno z disertační práce autorky. 1 Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení V tomto studijním textu budeme používat pojetí veřejného projektu, které používá Malý (1997, 2003), který definuje veřejné projekty jako „jakékoliv aktivity, činnosti či úkoly probíhající, resp. plněné v rámci veřejného sektoru, při kterých jsou použity veřejné výdaje“. Veřejný výdajový program je pojmem soubornějším a komplexnějším. Slouží k označování různých činností, různých veřejných projektů a dokonce i k označování vazeb mezi různými subjekty nejen veřejného, ale i soukromého sektoru. Od pojmu „veřejný projekt“ je nutné oddělit pojem „veřejná zakázka“. Obecně je možné říci, že veřejné projekty bývají (obvykle) realizovány formou veřejných zakázek. Z právního hlediska2 se veřejnou zakázkou rozumí „zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je veřejný zadavatel definovaný zákonem“. Zjednodušeně je veřejná zakázka „každá zakázka, která je hrazena z veřejných zdrojů (veřejných rozpočtů)“. 1.2 Veřejné projekty a veřejné programy jako součást veřejných výdajů Je důležité zdůraznit, že veřejné projekty a zprostředkovaně i veřejné zakázky jsou součástí veřejných financí, konkrétně veřejných výdajů a platí pro ně tedy využití principů nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Obsahem veřejných financí (tedy i veřejných projektů a veřejných zakázek) je veřejné zabezpečení určitých statků (tj. jejich produkce a poskytování), profinancování různých transferů (zejména sociálního rázu) a stimulace ekonomických subjektů k určitému chování (např. ekologickému chování formo

Recently converted files (publicly available):